PDF catalogi

Scroll catalogus

PRIVACY BELEID

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Wicke Group, bestaande uit de volgende bedrijven:

Het gebruik van de internetpagina’s van de Wicke Group is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het echter noodzakelijk zijn dat we persoonsgegevens verwerken. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij altijd om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en met de voor Wicke Group geldende voor het land specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hen toekomende rechten worden gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Wicke Group talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen de internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij, om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

Definitie

De gegevensbeschermingsverklaring van Wicke Group is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijnen en verordeninggever zijn gebruikt bij de publicatie van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden geïdentificeerd.

 • b) Betrokkene

  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, afstemmen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

 • d) Beperking van de verwerking

  De beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Onder “profilering” wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, indien deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 • g) Verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking door het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgelegd, kan de verantwoordelijke c.q. de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld volgens het recht van de Unie of van de lidstaten.

 • h) Verwerker

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam die namens de verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten die persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde persoon

  Een derde persoon is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig voor het geval in kwestie op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft afgegeven in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene te verstaan geeft in te stemmen met de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met het karakter van gegevensbescherming is:

Wicke GmbH + Co. KG
Elberfelder Straße 109
45549 Sprockhövel
Duitsland
Tel.: +49 202 25 28 0
E-Mail: info@wicke.com
Website: http://wicke.com http://wicke.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

ACU Ingenieursbureau Simon & Füting GbR
Schellenbecker Str. 32
42279 Wuppertal

Tel.: +49 162 2 99 33 60
E-Mail: datenschutz@wicke.com
Website: http://www.a-c-u.de

Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen en suggesties over gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van Wicke Group gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Hij bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Wicke Group de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en het cookie dat wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn onder bepaalde omstandigheden, niet alle functies op onze internetsite volledig bruikbaar.

5. SSL-codering

We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens invoert, verzendt of opent. Alle verzonden gevoelige gegevens worden verzonden via Secure Socket Layer (SSL).

Na een transactie wordt uw transactie gerelateerde informatie opgeslagen. We slaan geen creditcardgegevens op.

6. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van Wicke Group verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de sub websites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Wicke Group trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te waarborgen, en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Wicke Group zowel statistisch beoordeeld als met het doel de technische processen verder te optimaliseren en de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

7. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven vloeit voort uit het invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer opdrachtverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te schrijven is.

Voorts worden het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen, wanneer de betrokkene zich registreert op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden opgeslagen aangezien dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om gepleegde strafbare feiten te kunnen ophelderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of doorgifte dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene door middel van de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient voor de voor de verwerking verantwoordelijke, om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die door de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de databank van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene te allen tijde op diens verzoek inlichtingen over de persoonsgegevens die van hem zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of in opdracht van de betrokkene, indien er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens in bewaring te houden. Alle werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van Wicke Group bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat tevens een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of, voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of, indien een door de Europese Richtlijn- en Verordeningsgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betrokkene

Het model voor de gegevensbeschermingsrechtelijke zelfverklaring volgens AVG kunt u downloaden via de volgende link: Gegevensbeschermingsrechtelijke zelfverklaring volgens AVG

 • a)    Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen het verleend recht, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te verlangen of zijn/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b)    Recht op informatie

  Een ieder die met de verwerking van persoonlijke gegevens te maken heeft, heeft het door de door de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever verleend recht, om te allen tijde en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de over hem/haar opgeslagen persoonlijke gegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Verder heeft de Europese Richtlijnen- en Verordeningengever de betrokkene inlichtingen over de volgende informatie toegestaan:

  • de doeleinden van de verwerking
  • de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verwerkt
  • de ontvangers of de categorieën van de ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de betreffende persoonlijke gegevens, van een beperking van de verantwoordelijken voor de verwerking of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • o indien de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verheven: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid1 en 4 van de AVG en – in ieder geval in deze gevallen -zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of de persoonlijke gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van zijn/haar recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c)    Recht op rectificatie

  Een ieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleend recht, recht op rectificatie van zijn/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om completering van onvolledige persoonlijke gegevens — ook via een aanvullende verklaring — te eisen.

  Indien een betrokkene van dit recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d)    Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

  Een ieder die met de verwerking van persoonsgegevens te maken heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleend recht, recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de zijn/haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, indien één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene herroept zijn toestemming voor de verwerking in overeenkomstig artikel 6, lid. 1 letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a van de AVG en er geen andere rechtsgrondslag is voor verwerking.
  • De betrokkene dient volgens art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar in tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gerechtvaardigde gronden voor verwerking, of de betrokkene dient overeenkomstig art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • o De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke plichtig is.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 AVG verheven.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij Wicke Group zijn opgeslagen, wenst te laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de Wicke Group zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Wicke Group en ons bedrijf als verantwoordelijke op grond van art. 17 lid. 1 AVG verplicht is tot verwijdering van de persoonlijke gegevens, neemt Wicke Group met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de openbaar gemaakte gegevens verwerken, ervan in kennis te stellen, dat de betrokkene van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensverwerkers, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van de Wicke Group zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

  Een ieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de verantwoordelijke voor de verwerking de verwerking beperkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, en wel gedurende een periode die de verantwoordelijken in staat stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21, lid. 1 AVG is ingevoerd en nog duidelijk is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de bij Wicke Group opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Wicke Group of een andere medewerker regelt de beperking van de verwerking.

 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Een ieder die te maken heeft met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningengever verleend recht, het recht om de betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft ook het recht deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming in artikel 6, lid. 1 letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid. 1 letter b AVG berust en de verwerking geschiedt door middel van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verantwoordelijke voor de verwerking opgedragen openbaar gezag.

  Voorts dient de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid. 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

  De betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Wicke Group om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

 • g)    Recht van bezwaar

  Een ieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft te allen tijde door de Europese richtlijnen- en verordeningenwetgever verleend recht, het recht om redenen die uit zijn bijzondere situatie voortvloeien, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f, van de AVG kunnen worden geweigerd. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  In geval van bezwaar zal Wicke Group de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gewettigde redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien Wicke Group persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Wicke Group voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid. 1 van het AVG plaatsvinden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van Wicke Group of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij om in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen

  Een ieder die het voorwerp is van de verwerking van persoonsgegevens, heeft door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleend recht, het recht geen besluit te nemen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) indien het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Wicke Group passende maatregelen nemen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt duidelijk te maken en het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden in verband met geautomatiseerde besluiten, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i)      Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Een ieder die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningengever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een web-formulier op de website, bij de verwerkingsverantwoordelijke indient. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke schrapping niet in de weg staan. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AWGB).

12. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van het sollicitatiemanagementsysteem van BITE GMBH

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website het sollicitatiemanagementsysteem van BITE GmbH met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure geïntegreerd.

De exploitant van het sollicitatiemanagementsysteem is BITE GmbH, Resi-Weglein-Gasse 9, 89077 Ulm, Duitsland.

Het door BITE gepubliceerde privacy beleid, dat te vinden is op https://www.b-ite.de/legal-notice.html, geeft informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door BITE.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van Facebook in deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

Facebook wordt bestuurd door Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Telkens wanneer één van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarin een Facebook-onderdeel (Facebook-plugin) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het computersysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende Facebook-onderdeel opgedragen om een weergave van het betreffende Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins is beschikbaar op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL . In het kader van deze technische procedure wordt aan Facebook meegedeeld welke sub pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Indien de betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke aanvraag op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke sub pagina van onze website de betrokkene bezoekt.

Deze informatie wordt door het Facebook-onderdeel verzameld en door Facebook aan het betreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of een commentaar achterlaat, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-onderdeel de informatie dat betrokkene de website heeft bezocht, wanneer de betrokkene tijdens het opvragen van onze website bij Facebook is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op het Facebook-onderdeel klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij/zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij/zij onze website oproept.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat te vinden is op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ , geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om dataoverdracht naar Facebook te verhinderen. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om dataoverdracht naar Facebook te verhinderen.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik en het gebruik van Google AdSense

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service die het mogelijk maakt om advertenties op websites van derden te plaatsen. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties selecteert die op pagina’s van derden worden weergegeven die overeenkomen met de inhoud van de betreffende pagina van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die door het genereren van individuele gebruikersprofielen wordt geïmplementeerd.

De exploitant van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google AdSense-component ertoe gebracht om gegevens voor online-reclame en de afrekening van commissies aan Alphabet Inc. door te geven. In het kader van deze technische procedure ontvangt Alphabet Inc. Kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder andere dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Alphabet Inc. reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma ’s worden gewist.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens. Een webbaken of trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in webpagina’s om logboekregistratie en -analyse mogelijk te maken, waardoor een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde trackingpixel kan Alphabet Inc. zien of en wanneer een internetpagina door een betrokken persoon is geopend en op welke links door de betrokken persoon is geklikt. Telpixels worden onder andere gebruikt om de bezoekersstroom van een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder het IP-adres en verdere gegevens die noodzakelijk zijn voor het verzamelen en factureren van de weergegeven advertenties, overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

Google-AdSense wordt via deze link https://www.google.nl/intl/nl/adsense/start/ nader toegelicht.

15. Het privacy beleid met betrekking tot het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) in deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het bijeenbrengen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke sub pagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een sub pagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze webpagina’s van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt gegenereerde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze webpagina’s en om andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van het cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische procedé verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van de bezoekers en hun kliks kan traceren en vervolgens provisieafrekeningen kan opstellen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen.

Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als tegenspraak beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon over wie hij zeggenschap heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

U kan verdere informatie en het geldende privacy beleid van Google raadplegen op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics wordt op deze Link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/ meer in detail uitgelegd.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik en het gebruik van Google Remarketing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf hebben verbleven. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om op de gebruiker gerichte advertenties te maken en de internetgebruiker dus relevante advertenties te laten zien.

De exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het advertentienetwerk van Google of om advertenties weer te geven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen wanneer deze vervolgens websites oproept die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de dienst van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina’s, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elke internetbrowser die hij gebruikt de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het geldende privacy beleid van Google zijn te vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

17. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik en het gebruik van Google+

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt opgevraagd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google+-knop opgedragen om een weergave van de betreffende Google+-knop te downloaden van Google. In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke sub pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/ .

Indien de betrokkene gelijktijdig op Google+ is ingelogd, herkent Google bij elke aanvraag op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke sub pagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van de Google+-knop en door Google aan het betreffende Google+-account van de betrokkene toegewezen.

Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en daarmee een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze overeenkomstig de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden openbaar. Een Google+1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, zoals de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, zoals op websites of in de context van advertenties, samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de foto die is opgeslagen in dit account. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonsgegevens die door Google worden opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Met de Google+-knop wordt Google altijd op de hoogte gebracht dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betreffende persoon bij het opvragen van onze website op Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op de Google+-knop klikt of niet.

Als een overdracht van persoonsgegevens aan Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en het geldende privacy beleid van Google zijn te vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

18. Privacy beleid voor het gebruik van Google AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee adverteerders zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google kunnen weergeven. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf bepaalde trefwoorden vast te stellen waarmee een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google uitsluitend wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat opvraagt. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties via een automatisch algoritme en met inachtneming van de vooraf ingestelde trefwoorden op thematische websites verdeeld.

De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, plaatst Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Via de conversiecookie wordt, voor zover de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde sub pagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon, die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, een omzet genereerde, dus een aankoop van goederen heeft gedaan of heeft geannuleerd.

De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons weer gebruikt om het totale aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties aan ons is doorgegeven, dus om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina’s, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma ’s worden gewist.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elke internetbrowser die hij gebruikt de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het geldende privacy beleid van Google zijn te vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

19. Privacy beleid voor het gebruik van LinkedIn

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een internet gebaseerd sociaal netwerk dat het mogelijk maakt om gebruikers te verbinden met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. LinkedIn is momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor privacy zaken buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, verantwoordelijk.

Bij elk afzonderlijk bezoek aan onze website, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plug-ins. In het kader van deze technische procedure ontvangt LinkedIn informatie over welke specifieke sub pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elke aanvraag op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke sub pagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de LinkedIn-component verzameld en door LinkedIn aan het betreffende LinkedIn-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop drukt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij/zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn LinkedIn-account voordat hij/zij onze website oproept.

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties af te melden en advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Het toepasselijke privacy beleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

20. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik van Twitter

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, dat wil zeggen korte berichten die beperkt zijn tot 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, dus ook voor mensen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden echter ook aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker getoond. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De beheermaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component aangezet om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/nl/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke sub pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Indien de betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, herkent Twitter bij elke aanvraag op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke sub pagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan het betreffende Twitter-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betrokkene op een van de Twitter-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee worden verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en opgeslagen en verwerkt door Twitter.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Twitter niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij/zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn Twitter-account voordat hij/zij onze website oproept.

Het toepasselijke privacy beleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=nl.

21. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot het gebruik van Xing

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geïntegreerde componenten van Xing op deze website. Xing is een internet gebaseerd sociaal netwerk dat het mogelijk maakt om gebruikers te verbinden met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. De individuele gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures plaatsen op Xing.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-component aangezet om een weergave van de betreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins . In het kader van deze technische procedure ontvangt Xing informatie over welke specifieke sub pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig op Xing is ingelogd, herkent Xing bij elke aanvraag op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke sub pagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Xing-component verzameld en door Xing aan het betreffende Xing-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betrokkene op een van de Xing-knoppen op onze website klikt, bijvoorbeeld de knop “Delen”, wijst Xing deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt via de Xing-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij/zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn Xing-account voordat hij/zij onze website oproept.

Het privacy beleid van Xing, dat beschikbaar is op https://www.xing.com/privacy , geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacyverklaringen voor de XING-share-button gepubliceerd.

22. Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik en het gebruik van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geïntegreerde componenten van YouTube op deze website. YouTube is een internet-videoportaal waar gebruikers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma’s, muziekvideo’s, trailers of video’s van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer één van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende YouTube-onderdeel gevraagd om een weergave van het betreffende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Verdere informatie over YouTube kan bij https://www.youtube.com/yt/about/nl/ worden opgevraagd. In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke sub pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke sub pagina van onze website de betrokkene bezoekt door een sub pagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon wel of niet op een YouTube-video klikt. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan hij/zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat hij/zij onze website oproept.

Het door YouTube gepubliceerde privacy beleid, dat te vinden is op https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/ , geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

23. Betaalmethode: Privacy beleid voor PayPal als betaalmethode

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele persoonlijke of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, dus er is geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of zelfs betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook fiduciaire functies over en biedt diensten ter bescherming van kopers aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “PayPal” selecteert, worden automatisch gegevens van de betrokkene naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke zal persoonsgegevens aan PayPal doorgeven, in het bijzonder wanneer er een gerechtvaardigd belang voor de overdracht bestaat. De tussen PayPal en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door PayPal eventueel aan kredietinformatiebureaus doorgegeven. Deze overdracht heeft tot doel de identiteit en de kredietwaardigheid te verifiëren.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of om de gegevens in opdracht te verwerken.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die verplicht moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de (contractuele) betalingsverwerking.

Het toepasselijke privacy beleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full .

24. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lid. a van de AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en dan zijn naam, leeftijd, gegevens van zijn ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 letter d van de AVG. Tenslotte zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6, letter f van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de wetgever van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47, zin 2, AVG).

25. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lid. f van de AVG, is het ons rechtmatig belang om zaken te doen ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

26. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

27. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

28. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijkheidsbewust bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacyverklaring generator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die gegevensbeschermingsaudits uitvoert, in samenwerking met het mediarechtskanselarij WILDE BEUGER SOLMECKE en wordt verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Status van het privacy beleid: 29.05.2018

Geslachtsnotitie

Voor een betere leesbaarheid van de teksten is gekozen voor de mannelijke vorm van de zelfstandige naamwoorden. Dit impliceert geenszins discriminatie van de andere geslachten. Alle geslachten kunnen zich door de inhoud evenzeer aangesproken voelen.