Katalogi PDF

Katalog online

OWS
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

 1. Ogólne warunki
  Wyłącznie poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich transakcji. Warunki zakupu sprzeczne z niniejszymi warunkami lub od nich odmienne lub inne ograniczenia nałożone przez Kupującego nie są uznawane, chyba że Sprzedawca udzielił wyraźnej zgody na piśmie w indywidualnym przypadku.
 2. Oferta
  1. Ilustracje, wykresy, kolory, określone wagi i wymiary, które zostały uwzględnione w cennikach oraz innych materiałach drukowanych uznaje się za informacje szacunkowe, o ile nie zastrzeżono wyraźnie, iż są wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawo autorskie do kosztorysów, wykresów oraz innych dokumentów; stronom trzecim nie przysługuje do nich dostęp.
  2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokumenty przekazywane Dostawcy dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej stron trzecich. Dostawcy przysługuje prawo do udostępnienia stronom trzecim tych planów, które Zamawiający określił jako poufne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
 3. Zakres dostawy
  1. Pisemne potwierdzenie zamówienia Dostawcy określa zakres dostawy. Jeżeli nasze potwierdzenie będzie w jakikolwiek sposób odbiegało od treści zamówienia, należy nas niezwłocznie poinformować. W przeciwnym wypadku dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z naszymi oświadczeniami. Nie uznajemy reklamacji składanych na tej podstawie.
  2. Istnieje możliwość realizowania dostaw częściowych.
  3. Dostawca dostarcza próbkę wyłącznie za dodatkową opłatą, według cen obowiązujących w danym momencie.
 4. Dostawa za dużej lub za małej ilości towaru, zamówienie w oparciu o umowę ramową
  1. Dostawa ilości towaru o 10% większej lub mniejszej od zatwierdzonej ilości jest dopuszczalna.
  2. Zamówienia w oparciu o umowę ramową należy realizować w ciągu 6 miesięcy. Należy je fakturować według cen Dostawcy obowiązujących w tym okresie czasu.
 5. Cena i płatność
  1. W razie braku odrębnej umowy, ceny są uznawane za ceny ex-works, wliczając załadunek, jednakże bez uwzględnienia pakowania. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących w danym czasie. Zamówienia, dla których wyraźnie nie uzgodniono cen będą ujmowane w fakturach według cen obowiązujących w dniu dostawy. W razie wystąpienia istotnych zmian czynników kosztowych związanych z zamówieniem (np. wynagrodzenia, materiały wyjściowe, energia), uzgodniona cena może zostać odpowiednio zmieniona o stosowną kwotę, adekwatną do wpływu tych czynników kosztowych.
  2. Płatności będą dokonywane na rachunek Dostawcy w terminie wskazanym na fakturze również w przypadku dostaw częściowych.
  3. Wstrzymanie płatności lub potrącenie z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych Nabywcy kwestionowanych przez Dostawcę jest niedopuszczalne.
  4. Weksle akceptowane są jedynie w celu wykonania zobowiązania, bez protestu, jedynie po uzgodnieniu i pod warunkiem możliwości ich zdyskontowania. Koszty dyskonta są wyliczane od dnia wymagalności kwoty faktury. Mimo to zastrzegamy sobie prawo do zwrotu weksla w trakcie jego trwania i zażądania pokrycia gotówkowego, jeśli powstaną po naszej stronie szczególne ku temu okoliczności.
  5. W przypadku zwłoki w płatności naliczane są odsetki w wysokości odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom. Opłaty promocyjne są fakturowane w dniu, w którym przypada do zapłaty kwota z faktury oraz w późniejszym terminie. Pomimo to zastrzegamy sobie prawo do zwrotu weksli w tym okresie i żądania zrealizowania płatności z tytułu naszych faktur w gotówce, o ile będzie to stosowne w określonych okolicznościach.
  6. W razie nieterminowych płatności naliczamy odsetki w wysokości 4% powyżej stopy referencyjnej EURO określonej przez Europejski Bank Centralny oraz która pełni funkcję stopy dyskontowej.
 6. Termin dostawy
  1. Termin dostawy uznaje się za uzgodniony jedynie w przybliżeniu. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od wysłania potwierdzenia zamówienia. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli do czasu jego upływu towary opuściły magazyn Dostawcy lub zostało przekazane powiadomienie o gotowości do wysyłki.
  2. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku zaistnienia okoliczności związanych ze sporami zbiorowymi, w szczególności strajków i lokautów, jak również w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, na które Dostawca nie ma wpływu, o ile przeszkody te będą miały znaczący wpływ na wykonanie lub dostawę towarów. Dotyczy to również sytuacji, w której okoliczności te mają miejsce w przypadku podwykonawców. Za wyżej wymienione okoliczności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności również wtedy, kiedy występują one podczas już istniejącej zwłoki. W ważnych przypadkach Dostawca poinformuje Nabywcę tak szybko, jak to możliwe, o powstaniu i ustaniu takich przeszkód. Jeśli wydłużony termin stanie się dla Nabywcy nieuzasadniony, będzie on miał prawo odstąpić od umowy w zakresie, w jakim nie została ona jeszcze wykonana. Jeśli dostawa stanie się niemożliwa z powodu wyżej wymienionych okoliczności, Dostawca może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim nie została ona jeszcze zrealizowana
  3. Roszczenia odszkodowawcze Nabywcy są wykluczone w tych i wszystkich innych przypadkach opóźnienia dostawy, nawet po upływie okresu prolongaty przyznanego Dostawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
  4. Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od wypełnienia przez Nabywcę zobowiązań umownych.
 7. Zastrzeżenie prawa własności
  1. Dostawca zachowuje prawo własności do towarów do czasu zaspokojenia wszystkich roszczeń Dostawcy wobec Nabywcy wynikających ze stosunku handlowego, w tym przyszłych roszczeń, także z umów zawartych w tym samym czasie lub później. Dotyczy to również sytuacji, gdy poszczególne lub wszystkie roszczenia dostawcy zostały ujęte w aktualnej fakturze, a saldo zostało ustalone i zaakceptowane. W przypadku naruszenia umowy przez Nabywcę, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Dostawca będzie uprawniony do odebrania towarów po wyznaczeniu rozsądnego terminu. O przejęciu towaru przez Dostawcę można mówić tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania ustawa o kredycie konsumenckim, o odstąpieniu od umowy tylko wtedy, gdy Dostawca wyraźnie oświadczy to na piśmie. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, Nabywca niezwłocznie powiadomi Dostawcę na piśmie.
  2. Nabywca ma prawo do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Jednakże Nabywca niniejszym przenosi na Dostawcę wszelkie roszczenia w wysokości wartości fakturowej zastrzeżonych towarów, które Nabywca uzyskał z tytułu odsprzedaży, wobec klienta lub osób trzecich. Nabywca jest upoważniony do dochodzenia tych należności nawet po dokonaniu cesji, o ile przestrzega umowy i nie jest niewypłacalny. Prawo Dostawcy do samodzielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone; Dostawca zobowiązuje się jednak nie dochodzić roszczeń, dopóki Nabywca należycie wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec Dostawcy i nie jest niewypłacalny. W przeciwnym razie, po wyznaczeniu rozsądnego terminu, Dostawca może zażądać, aby Nabywca poinformował go o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, dostarczył wszelkich informacji niezbędnych do ich ściągnięcia, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników o cesji.
  3. Jeśli scedowana wierzytelność wobec dłużnika zewnętrznego została uwzględniona w rachunku bieżącym, to odpowiednia wierzytelność bilansowa – w tym saldo ostateczne – podlega cesji w wysokości wartości mających zastosowanie w przypadku cesji indywidualnej.
  4. W przypadku przetwarzania lub przekształcania towarów objętych zastrzeżeniem własności, także wraz z innymi przedmiotami nienależącymi do Dostawcy, Dostawca nabywa współwłasność nowych towarów w momencie ich przetworzenia. Do towarów powstałych w wyniku przetworzenia stosuje się te same zasady, co do towarów objętych zastrzeżeniem własności.
  5. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń, gdy wartość fakturowa zastrzeżonych towarów przekracza o więcej niż 20% zabezpieczane wierzytelności, o ile nie zostały one jeszcze uregulowane.
  6. Jeśli w związku z zapłatą ceny umownej przez zamawiającego uzasadnienie będzie miała wekslowa odpowiedzialność dostawcy, wówczas zastrzeżenie własności, włącznie z uzgodnionymi formami specjalnymi oraz pozostałe uzgodnione zabezpieczenia płatności nie wygasną przed realizacją weksla przez zamawiającego jako akceptanta.
 8. Odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne dostarczonych towarów
  Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne dostawy z wyłączeniem innych roszczeń i bez uszczerbku dla punktu X.3 w następującym zakresie:
   1. Wszystkie elementy, które w ciągu 12 miesięcy od dostawy wykażą wadę fizyczną spowodowaną okolicznościami zaistniałymi przed przeniesieniem ryzyka, zostaną naprawione lub wymienione bezpłatnie według rozsądnego uznania Dostawcy. O wykryciu takich wad Dostawca zostanie niezwłocznie powiadomiony na piśmie.
   2. Roszczenia z tytułu wad fizycznych, niezależnie od podstawy prawnej, przedawniają się po 12 miesiącach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wady dotyczą budynku lub elementów budynku i to one spowodowały wadę materiałową. Niezależnie od zdania 1, ustawowe terminy obowiązują również w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku działania umyślnego lub podstępnego.
   3. Nie udzielamy rękojmi z tytułu szkód poniesionych z następujących przyczyn: niestosowne lub niewłaściwe zastosowanie, wadliwy montaż przez Zamawiającego lub stronę trzecią, normalne zużycie, nieprawidłowa lub niedbała obsługa, wpływ środków chemicznych lub napięcia elektrycznego, o ile szkody nie zostały spowodowane przez Dostawcę.
   4. Wymienione elementy stają się własnością Dostawcy.
   5. Wyklucza się odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwych modyfikacji lub napraw dokonanych przez Nabywcę lub osoby trzecie bez zgody Dostawcy.
   6. Dalsze roszczenia Nabywcy, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły w samym przedmiocie dostawy, istnieją tylko * w przypadku działania umyślnego, * w przypadku rażącego zaniedbania, * w przypadku narażenia życia, ciała lub zdrowia * w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, o ile zagrożone jest osiągnięcie celu umowy, w odniesieniu do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, * w przypadkach, w których istnieje odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, * w przypadku wad, które zostały podstępnie ukryte lub których brak zagwarantował Dostawca.

   Poza tym, odpowiedzialność jest wykluczona. W przypadku wad prawnych stosuje się dodatkowo następujące postanowienia:

  1. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca będzie realizował swoją dostawę w sposób wolny od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich w Niemczech. Jeśli mimo to dojdzie do naruszenia praw własności, Dostawca uzyska odpowiednie prawo do korzystania od osoby trzeciej lub zmodyfikuje przedmiot dostawy w takim stopniu, aby nie dochodziło do naruszenia praw własności. Jeśli nie będzie to możliwe dla Dostawcy na rozsądnych i akceptowalnych warunkach, zarówno Nabywca, jak i Dostawca będą mieli prawo do odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku wad prawnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Rozdziału VIII, przy czym roszczenia Nabywcy obowiązują tylko wtedy, gdy Nabywca niezwłocznie powiadomi Dostawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach dochodzonych przez osoby trzecie, nie potwierdzi bezpośrednio lub pośrednio domniemanego naruszenia, Dostawca otrzyma wszelkie nieograniczone możliwości obrony, naruszenie nie wynika z faktu, że Nabywca zmodyfikował przedmiot dostawy lub używał go w sposób niezgodny z umową lub wada tytułu prawnego wynika z polecenia Nabywcy.
 9. Odpowiedzialność za zobowiązania uboczne
  Jeśli z winy Dostawcy towary nie mogą być wykorzystane przez Nabywcę zgodnie z umową w wyniku pominięcia lub wadliwego wykonania sugestii lub konsultacji przed lub po zawarciu umowy, jak również innych dodatkowych zobowiązań umownych, postanowienia Rozdziałów VIII i X stosuje się odpowiednio z wyłączeniem wszelkich dalszych roszczeń Nabywcy.
 10. Prawo Nabywcy do odstąpienia od umowy i ograniczenia jej zakresu, pozostałe rodzaje odpowiedzialności Dostawcy
  1. Jeśli dojdzie do opóźnienia w dostawie w rozumieniu Działu VI i Nabywca wyznaczy Dostawcy w zwłoce rozsądny okres prolongaty, a okres ten nie zostanie dotrzymany, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
  2. Nabywca będzie miał prawo odstąpić od umowy, jeśli Dostawca dopuści do bezskutecznego upływu rozsądnego terminu wyznaczonego mu na naprawę lub dostawę zastępczą w odniesieniu do wady fizycznej. Prawo Nabywcy do odstąpienia od umowy ma zastosowanie również w innych przypadkach nieusunięcia przez Dostawcę wady lub niedostarczenia zamiennika. W przypadku wady nieistotnej Nabywca będzie miał prawo jedynie do obniżenia ceny.
  3. Dalsze roszczenia Nabywcy istnieją tylko w przypadkach określonych w punkcie VIII, 6. W przeciwnym razie wyklucza się dalsze roszczenia, w szczególności o odstąpienie od umowy lub ograniczenie jej zakresu, jak również o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym towarze.
  4. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, pracowników i pełnomocników dostawcy za szkody wyrządzone przez nich w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz dostawcy istnieje tylko w przypadku winy umyślnej. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność osobista jest wykluczona.
 11. Koszty oprzyrządowania
   1. Z reguły tylko część kosztów oprzyrządowania jest rozliczana oddzielnie od wartości towarów.
   2. Poprzez partycypację w kosztach oprzyrządowania Nabywca nie nabywa żadnego do niego roszczenia; pozostają one własnością i w posiadaniu Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania narzędzi dla Nabywcy przez okres jednego roku od ostatniej dostawy. Jeśli przed upływem tego okresu Nabywca powiadomi o zamiarze złożenia zamówienia w ciągu kolejnego roku, okres przechowywania zostanie przedłużony o kolejny rok. Po tym czasie i przy braku ponownych zamówień możemy swobodnie dysponować narzędziami.
   3. W przypadku kosztów narzędzi dla zamówień, które nie zostaną zrealizowane, obowiązuje następująca zasada: w przypadku zamówień odwołanych na etapie rozwoju lub w okresie rozruchu Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów. Fakturą zostaną objęte następujące elementy:
    • przed wydaniem próbek, koszty wstępnego zestawu narzędzi
    • po wydaniu próbek, w zależności od wielkości planowanego miesięcznego zapotrzebowania, koszty całego zakresu narzędzi seryjnych, wyposażenia specjalnego i wzorców.
  1. Narzędzia poddane obróbce i zafakturowane pozostawia się na 4 tygodnie do kontroli, po czym są one złomowane.
  2. Nabywca nie ma dostępu do planów stadialnych i rysunków konstrukcyjnych narzędzi.
 12. Towary zużyte
  Za utylizację starych części i innych elementów, które nie nadają się już do użytku, odpowiada Nabywca. O ile przepisy ustawowe stanowią inaczej, Nabywca zobowiązuje się do zawarcia z Dostawcą odpowiedniego porozumienia w sprawie utylizacji. Zakłada się, że strony umowy w celu wypełnienia obowiązku utylizacji skorzystają z usług osób trzecich.
 13. Właściwość terytorialna sądu
  Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Macierzysz. Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych jest Sąd Rejonowy w Warszawie. Zastosowanie ma prawo polskie.

Uwaga dotycząca płci

Ze względu na lepszą czytelność tekstów wybrano męską formę rzeczowników osobowych. Nie oznacza to w żaden sposób dyskryminacji innych płci. Wszystkie płcie mogą czuć się w równym stopniu adresatami treści.