Katalogi PDF

Katalog online

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

 1. lne warunki

  Wyłącznie poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich transakcji. Warunki zakupu sprzeczne z niniejszymi warunkami lub od nich odmienne, lub inne ograniczenia nałożone przez Kupującego nie są uznawane, chyba że Sprzedawca udzielił wyraźnej zgody na piśmie w indywidualnym przypadku.

 2. Oferta
  1. Ilustracje, wykresy, kolory, określone wagi i wymiary, które zostały uwzględnione w cennikach oraz innych materiałach drukowanych uznaje się za informacje szacunkowe, o ile nie zastrzeżono wyraźnie, iż są wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawo autorskie do kosztorysów, wykresów oraz innych dokumentów; stronom trzecim nie przysługuje do nich dostęp.
  2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokumenty przekazywane Dostawcy dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej stron trzecich. Dostawcy przysługuje prawo do udostępnienia stronom trzecim tych plan ów, które Zamawiający określił jako poufne, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
 3. Zakres dostawy
  1. Pisemne potwierdzenie zamówienia Dostawcy określa zakres dostawy. Jeżeli nasze potwierdzenie będzie w jakikolwiek sposób odbiegało od treści zamówienia, należy nas niezwłocznie poinformować. W przeciwnym wypadku dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z naszymi oświadczeniami. Nie uznajemy reklamacji składanych na tej podstawie.
  2. Istnieje możliwość realizowania dostaw częściowych.
  3. Dostawca dostarcza próbkę wyłącznie za dodatkową opłatą, według cen obowiązujących w danym momencie.
 4. Dostawa za dużej lub za małej ilości towaru, zamówienie w oparciu o umowę ramową
  1. Dostawa ilości towaru o 10% większej lub mniejszej od zatwierdzonej ilości jest dopuszczalna.
  2. Zamówienia w oparciu o umowę ramową należy realizować w ciągu 6 miesięcy. Należy je fakturować według cen Dostawcy obowiązujących w tym okresie czasu.
 5. Cena i płatność
  1. W razie braku odrębnej umowy, ceny są uznawane za ceny ex-works, wliczając załadunek, jednakże bez uwzględnienia pakowania. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących w danym czasie. amówienia, dla których wyraźnie nie uzgodniono cen będą ujmowane w fakturach według cen obowiązujących w dniu dostawy. W razie wystąpienia istotnych zmian czynników kosztowych związanych z zamówieniem (np. wynagrodzenia, materiały wyjściowe, energia), uzgodniona cena może zostać odpowiednio zmieniona o stosowną kwotę, adekwatną do wpływu tych czynników kosztowych.
  2. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, należy dokonywać płatności na rzecz Dostawcy bez potrąceń w uzgodnionych terminach – zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do dostaw częściowych.
  3. Istnieje możliwość uzyskania 2% rabatu z tytułu terminowej wpłaty w terminie 3 dni od daty faktury.
  4. Zabrania się wstrzymania płatności lub dokonywania odliczeń z tytułu roszczeń wzajemnych Zamawiającego, zakwestionowanych przez Dostawcę.
  5. Weksle będą akceptowane wyłącznie dla realizacji zamówienia, jednak bez jakiejkolwiek gwarancji, że nie zostaną oprotestowane w umowie oraz z zastrzeżeniem, że mogą zostać pominięte. Opłaty promocyjne są fakturowane w dniu, w którym przypada do zapłaty kwota z faktury oraz w późniejszym terminie. Pomimo to zastrzegamy sobie prawo do zwrotu weksli w tym okresie i żądania zrealizowania płatności z tytułu naszych faktur w gotówce, o ile będzie to stosowne w określonych okolicznościach.
  6. W razie nieterminowych płatności naliczamy odsetki w wysokości 4% powyżej stopy referencyjnej EURO określonej przez Europejski Bank Centralny oraz która pełni funkcję stopy dyskontowej.
 6. Okres dostawy
  1. Wyznaczony termin dostawy jest podany wyłącznie w przybliżeniu. Okres dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia. Okres dostawy uznaje się za przestrzegany, jeżeli towary opuściły fabrykę lub jeżeli wysłano powiadomienie, że towary są gotowe do wysłania przed wygaśnięciem okresu dostawy.
  2. Okres dostawy zostanie odpowiednio wydłużony, jeżeli zostaną podjęte środki w wyniku sporów pracowniczych, a zwłaszcza strajków i blokad oraz wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, znajdujących się poza kontrolą Dostawcy, o ile można udowodnić, iż przeszkody te wywierają istotny wpływ na realizację dostaw towarów. Zasada ta obowiązuje również, gdy w takich okolicznościach znajdzie się poddostawca. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyżej opisanych okoliczności, nawet jeśli wystąpią one, gdy Dostawca już zwleka z dostawą. W ważnych przypadkach Dostawca powiadamia Zamawiającego o wystąpieniu i ustaniu takich przeszkód w możliwie najwcześniejszym terminie. Jeżeli Zamawiający uzna wydłużenie okresu dostawy za niestosowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, o ile umowa nie została jeszcze zrealizowana. Jeżeli dostawa zostanie udaremniona w wyniku powyższych okoliczności, Dostawca może wypowiedzieć umowę, o ile nie została ona jeszcze zrealizowana.
  3. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowania za szkody w tych oraz wszelkich innych przypadkach opóźnień w dostawie, nawet po upływie dowolnego terminu dostawy określonego w późniejszym okresie przez Dostawcę. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy na Dostawcy spoczywa obowiązkowa odpowiedzialność, w razie gdy Dostawcy zostanie udowodnione działanie celowe lub rażące zaniedbanie.
  4. Termin dostawy będzie przestrzegany, o ile Zamawiający spełni swoje obowiązki umowne.
 7. Zastrzeżenie własności
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności do towarów do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich rachunków wynikających z relacji biznesowej pomiędzy stronami, w tym przyszłych rachunków, a także rachunków wynikających z umów zawartych w tym samym czasie lub w późniejszym terminie. Zasada ta ma również zastosowanie w wypadkach, w których rachunki indywidualne lub wszystkie rachunki wystawione przez Dostawcą zostały wprowadzone do bieżącego rachunku i saldo rachunku zostało wykazane i zatwierdzone. Jeżeli Zamawiający naruszy postanowienie umowy, zwłaszcza postanowienia dotyczące terminowych płatności, Dostawcy, po wyznaczeniu terminu na wykonanie zobowiązania, przysługuje prawo do odebrania towarów. Dostawca zabierze towary lub dokona wszczęcia egzekucji towarów, wyłącznie jeśli nie będą miały zastosowania przepisy (niemieckiej) Ustawy o kredycie konsumenckim. Dostawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie dostarczeniu wyraźnego powiadomienia na piśmie. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec towarów lub inne działania uwzględniające osoby trzecie, Zamawiający będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o tym fakcie na piśmie.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odsprzedaży towarów w normalnym toku działalności. Niemniej jednak Zamawiający niniejszym ceduje na Dostawcę wszystkie należności zgromadzone przez Zamawiającego z tytułu odsprzedaży towarów swoim kupcom lub stronom trzecim, na kwotę w wysokości kwoty widniejącej na fakturze za towary, z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności. Zmawiającemu przysługuje również prawo do pobrania powyższych należności nawet po dokonaniu cesji, o ile będzie przestrzegał postanowień umowy i będzie wypłacalny. Powyższa zasada pozostaje bez wpływu na uprawnienie Dostawcy do samodzielnego pobrania powyższych należności; jednak Dostawca może nie pobierać należności, o ile Zamawiający należycie wypełnia swoje zobowiązania płatnicze i nie jest niewypłacalny. W przeciwnym wypadku Dostawca może, po wyznaczeniu stosownego terminu na wykonanie zobowiązania, zażądać od Zamawiającego ujawnienia przypisanych roszczeń oraz tożsamości osób posiadających roszczenia, jak również przekazania informacji niezbędnych do pobrania należności, przekazania dokumentów dotyczących należności i poinformowania dłużników o scedowaniu należności.
  3. Jeżeli scedowane roszczenie wobec dłużnika będącego stroną trzecią zostało wprowadzone do bieżącego rachunku, odpowiednia należność netto – w tym saldo końcowe – zostanie w rezultacie przypisane do wartości indywidualnego przeniesienia, które się liczy.
  4. Jeżeli towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności zostaną przetworzone lub zmienione, w tym także wraz z innymi przedmiotami nienależącymi do Dostawcy, Dostawca uzyska prawo współwłasności do nowych towarów w momencie ich przetworzenia. Ponadto zasada stosowana do towarów utworzonych poprzez przetworzenie ma również zastosowanie do towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności.
  5. Dostawca zobowiązuje się do uchylenia przysługujących mu zabezpieczeń, jeżeli zafakturowana wartość towarów będących przedmiotem zastrzeżenia tytułu własności przekroczy należności, które mają być zabezpieczone, o ponad 20%, o ile należności nie zostały jeszcze uregulowane.
  6. Jeżeli odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z weksla jest uzasadnione w związku z płatnością ceny umownej przez Zamawiającego, zastrzeżenie tytułu własności, w tym uzgodnionych specjalnych form własności oraz zabezpieczeń stanowiących zabezpieczenie płatności, nie wygasa do czasu uznania weksla przez Zamawiającego w charakterze trasata.
 8. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczonych towarów

  Dostawca odpowiada za wady fizyczne z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń wystosowanych wobec niego i niezależnie od treści postanowień art. X,3:

  1. Wszystkie te części ujawniające wady fizyczne w ciągu 12 miesięcy od dostawy w wyniku okoliczności, która istniała przed przekazaniem ryzyka, zostaną naprawione lub wymienione na nowe części bezpłatnie, według uznania Dostawcy. Dostawca zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wykryciu wad.
  2. Wady fizyczne – bez względu na przyczynę prawną – zostają przedawnione po upływie 12 miesięcy. Ta zasada nie ma zastosowanie, jeżeli wady występują w budynku lub częściach budynku, i to one przyczyniły się do powstania wad fizycznych. Bez względu na treść pierwszego zdania, okresy ustawowe mają zastosowanie także do roszczeń otrzymywanych na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz gdy Dostawca działa celowo lub z zamiarem oszukania.
  3. Nie udzielamy rękojmi z tytułu szkód poniesionych z następujących przyczyn: niestosowne lub niewłaściwe zastosowanie, wadliwy montaż przez Zamawiającego lub stronę trzecią, normalne zużycie, nieprawidłowa lub niedbała obsługa, wpływ środków chemicznych lub napięcia elektrycznego, o ile szkody nie zostały spowodowane przez Dostawcę.
  4. Wymienione części stają się własnością Dostawcy.
  5. Wyłącza się odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z jakichkolwiek zmian lub napraw, które mogły zostać przeprowadzone nieprawidłowe przez Zamawiającego lub stronę trzecią, bez zgody Dostawcy.
  6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia dalszych roszczeń, w szczególności roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkody nieponiesionej z tytułu samych dostarczonych przedmiotów, w następująch przypadkach: * Zamiar, * Rażące zaniedbanie, * Utrata życia, szkoda osobowa lub uszczerbek na zdrowiu * Naruszenie istotnych zobowiązań umownych, o ile osiągnięcie celu umowy jest zagrożone w związku z przewidywalną szkodą, i szkodą typową dla umowy * W przypadkach gdy Dostawca powinien ponieść odpowiedzialność z tytułu Ustawy o odpowiedzialności z tytułu produktu, * – W przypadku wad, które zostały zatajone w złej wierze lub jeśli Dostawca wystawił gwarancję braku wad.
  7. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona. W przypadku wad prawnych zastosowanie mają również następujące przepisy:

  8. O ile nie zastrzeżono inaczej, Dostawca uznaje, iż jego dostawa przebiegała bez przeszkód spowodowanych przez prawa własności i prawa autorskie osób trzecich obowiązujące w Niemczech. Niemniej jednak w razie naruszenia zastrzeżonych praw autorskich, Dostawca nabędzie stosowne prawo użytkowania od strony trzeciej lub wprowadzi zmiany w dostarczonym przedmiocie, wskutek których nie będzie on już naruszał prawa własności. Jeżeli Dostawca nie będzie mógł tego zrobić zgodnie z odpowiednimi i rozsądnymi warunkami, nie tylko Zamawiającemu, ale także Dostawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.
  9. W razie istnienia wad prawnych, postanowienia niniejszego art. VII stosuje się odpowiednio, podczas gdy Zamawiającemu przysługuje prawo do roszczeń, wyłącznie jeżeli Zamawiający niezwłocznie powiadomił Dostawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach wysuwanych przez strony trzecie; jeżeli nie stwierdzi on naruszenia umowy w sposób bezpośredni lub pośredni; jeżeli Dostawca zachowa wszystkie alternatywne opcje obrony bez ograniczeń; jeżeli naruszenie przepisów prawa nie wynika ze zmiany dostarczonego przedmiotu lub używania przedmiotu w sposób niezgodny z umową przez Zamawiającego lub jeżeli wada prawna wynika z instrukcji wydanej przez Zamawiającego.
 9. Odpowiedzialność za zobowiązania wtórne

  Jeżeli z winy Dostawcy towary nie mogą być używane przez Zamawiającego zgodnie z umową w wyniku sugestii lub porady przekazanej prze lub po podpisaniu umowy, jak również z uwagi na niepełne lub nieprawidłowe wykonanie innych wtórnych zobowiązań umownych, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia art. VIII i X. Zgłaszanie innych roszczeń przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

 10. Prawo Zamawiającego do wypowiedzenia umowy i obniżenia ceny nabycia, inne obowiązki Dostawcy
  1. W przypadku nieprawidłowości w dostawie z rozumieniu art. VI oraz jeżeli Zamawiający uzna, iż Dostawca nie wypełnił swoich zobowiązań, nie dotrzymał stosownego terminu wyznaczonego na wykonanie postanowień w późniejszym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.
  2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli termin wyznaczony Dostawcy przez Zamawiającego na dokonanie naprawy lub dostarczenie części zamiennej w razie wady fizycznej upłynie, a wada nie zostanie usunięta. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do wypowiedzenia umowy w innych przypadkach, gdy naprawa lub wymiana części przez Dostawcę nie jest zadowalająca. Jeżeli wada jest niewielka, Zamawiającemu przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny nabycia.
  3. Zamawiający może dochodzić dalszych roszczeń wyłącznie w przypadku określonym w art. VIII.6. W przeciwnym wypadku inne roszczenia są niedopuszczalne, zwłaszcza te dotyczące dostarczenia powiadomienia o wypowiedzeniu umowy lub obniżenia ceny nabycia oraz odszkodowania z tytułu szkód nieponiesionych z tytułu samych towarów
  4. Przedstawiciele prawni, pracownicy i asystenci Dostawcy ponoszą odpowiedzialność osobistą wyłącznie z tytułu szkód, które spowodowali podczas wykonywania zadań na rzecz Dostawcy w razie istnienia zamiaru. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność osobista jest wykluczona.
 11. Koszty narzędzi
  1. Co do zasady fakturą zostaje objęta tylko część kosztów narzędzi. Narzędzia są ujmowane w osobnych fakturach.
  2. Zamawiający nie nabywa roszczeń do narzędzi poprzez opłacenie części kosztów narzędzi; natomiast narzędzia pozostają własnością Dostawcy, i znajdują się w jego posiadaniu. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania narzędzi w bezpieczny sposób przez jeden rok po zrealizowaniu ostatniej dostawy dla Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający powiadomi Dostawcę przed upływem tego okresu, że będzie składał zamówienia w ciągu kolejnego roku, okres bezpiecznego przechowywania narzędzi zostaje wydłużony o kolejny rok. W razie braku dalszych zamówień w tym okresie czasu przysługuje nam prawo do dysponowania narzędziami według naszego uznania.
  3. W odniesieniu do kosztów narzędzi, w przypadku zamówień, które nie zostaną zrealizowane, ma zastosowanie następująca zasada: w przypadku zamówień wycofanych na etapie rozwoju lub rozruchu, Dostawca zastrzega sobie prawo do zafakturowania poniesionych przez siebie kosztów. Koszty te obejmują:
  4. * koszty początkowego zestawu narzędzi przed rozliczeniem próbki * Po rozliczeniu próbki, koszty wszystkich narzędzi masowej produkcji, specjalnych urządzeń i form, w zależności od kwoty planowanego zapotrzebowania miesięcznego.

  5. Narzędzia, na których rozpoczęto prowadzenie prac i zostały zafakturowane będą dostępne w razie kontroli przez 4 tygodnie, a następnie zezłomowane.
  6. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli harmonogramów etapów oraz wykresów projektowych dla narzędzi.
 12. Stare towary

  Odpowiednie usuwanie starych części oraz innych przedmiotów nie nadających się do użytku stanowi obowiązek Zamawiającego. O ile prawo nie stanowi inaczej, Zamawiający zobowiązuje się do wypracowania stosownego porozumienia ze Sprzedawcą w odniesieniu do utylizacji. Niniejszym zakłada się, że strony skorzystają z usług strony trzeciej w celu realizacji ich zobowiązań dotyczących utylizacji starych towarów.

 13. Sąd właściwy

  Miejscem realizacji dla wszystkich zobowiązań powstałych na mocy stosunku umownego będzie Piaseczno. Sadem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego będzie sąd rejonowy w Piasecznie. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy podlegają jurysdykcji polskiej.

Uwaga dotycząca płci

Ze względu na lepszą czytelność tekstów wybrano męską formę rzeczowników osobowych. Nie oznacza to w żaden sposób dyskryminacji innych płci. Wszystkie płcie mogą czuć się w równym stopniu adresatami treści.