PDF Kataloglar

Kaydırmalı katalog

KULLANIM KOŞULLARI
SATIŞ VE TESLİMAT GENEL ŞARTLARI

 1. Genel hususlar
  Tüm işlemler için yalnızca aşağıdaki genel satış ve teslimat hüküm ve koşulları geçerlidir. Alıcının çelişen veya farklı satın alma koşulları veya diğer kısıtlamaları, satıcı bunları münferit durumlarda yazılı olarak açıkça kabul etmedikçe tanınmaz.
 2. Teklif
  1. Fiyat listelerinde ve diğer basılı materyallerde yer alan resimler, çizimler, renkler, ağırlıklar ve boyutlar, açıkça bağlayıcı olarak belirtilmedikçe yalnızca yaklaşık değerlerdir. Tedarikçi, maliyet tahminleri, çizimler ve diğer belgeler üzerinde mülkiyet ve telif hakkını saklı tutar; üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir hale getirilemezler.
  2. Müşterinin tedarikçiye teslim ettiği belgelerde, üçüncü şahısların sınai mülkiyet haklarının ihlali konusunda tedarikçiye ilişkin tüm sorumluluk müşteriye aittir. Tedarikçi, yalnızca müşterinin onayı ile gizli olarak belirlenen planları üçüncü şahısların erişimine açmakla yükümlüdür.
 3. Teslimat kapsamı
  1. Tedarikçinin yazılı sipariş onayı, teslimat kapsamı için belirleyicidir. Onayımızın herhangi bir noktada siparişten farklı olması durumunda derhal bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde teslimat şartnamemize göre yapılacaktır. Bu nedenlerden dolayı şikayetleri kabul etmiyoruz.
  2. Kısmi teslimatlara izin verilir.
  3. Tedarikçi, yalnızca mevcut geçerli fiyatlara göre ek bir ücret karşılığında numune sağlar.
 4. Fazla ve eksik teslimatlar, çağrı siparişleri
  1. Fazla ve eksik teslimatlara %10’a kadar izin verilir.
  2. Talep üzerine verilen siparişler 6 ay içinde verilmelidir. Tedarikçinin mevcut geçerli fiyatlarına göre hesaplanır.
 5. Fiyat ve ödeme
  1. Özel bir anlaşmanın olmaması durumunda, fiyatlar fabrika çıkışı olarak geçerlidir, Fabrikadaki yükleme dahil ancak paketleme hariçtir. Katma değer vergisi, ilgili yasal oranda fiyatlara ilave edilir. Sabit fiyatları kararlaştırılmamış siparişler, teslimat gününde geçerli fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. Siparişle ilgili maliyet faktörlerinde (örneğin ücretler, hammadde, enerji) önemli bir değişiklik olursa, kararlaştırılan fiyat, bu maliyet faktörlerinin etkisine göre makul bir ölçüde ayarlanabilir.
  2. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, ödemeler fatura tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde – kısmi teslimatlar dahil – tedarikçinin bağlı olduğu finans şirketlerine yapılacaktır.
  3. Fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde ödeme yapılırsa %2 indirim yapılır.
  4. Müşterinin tedarikçi tarafından itiraz edilen herhangi bir karşı iddiası nedeniyle ödemelerin stopajına veya mahsup edilmesine izin verilmez.
  5. Kambiyo senetleri, ancak protesto garantisi olmaksızın ve ancak anlaşma yapıldıktan sonra ve iskonto edilebilmeleri koşuluyla uygulama nedeniyle kabul edilir. İndirim ücretleri, fatura tutarının vade tarihinden itibaren hesaplanır. Bununla birlikte, özel koşulların bize bunu öngörmesi halinde, vade boyunca kambiyo senetlerini iade etme ve nakit teminat talep etme hakkımız saklıdır.
  6. Hedefin aşılması durumunda, Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenen ve işlevindeki iskonto oranına tekabül eden EURO referans faiz oranının %4 üzerinde faiz uygulanacaktır.
 6. Teslimat süresi
  1. Teslim süresi sadece tahmini olarak kabul edilmiş sayılır. Teslimat süresi, sipariş onayı gönderildiğinde başlar. Mallar süre sonunda fabrikadan çıkmışsa veya sevkiyata hazır olduğu bildirilmişse teslimat süresi yerine getirilmiş sayılır.
  2. Teslimat süresi, Malların tamamlanması veya teslimi üzerinde önemli bir etkisi olabilecek, özellikle grev ve lokavt gibi işin yapılmasını engelleyecek durumlar olduğu hallerde ve ayrıca tedarikçinin kontrolü dışında olan öngörülemeyen engellerin ortaya çıkması durumunda, bu tür engellerin varlığının kanıtlanabilmesi koşuluyla uygun şekilde uzatılır. Bu, koşulların taşeron şirketlerde de ortaya çıkması durumunda da geçerlidir. Tedarikçi, halihazırda mevcut bir gecikme sırasında meydana gelirse yukarıda belirtilen durumlardan sorumlu değildir. Önemli durumlarda tedarikçi, müşteriye bu tür engellerin başlangıcını ve bitişini mümkün olan en kısa sürede bildirecektir. Gecikme süresi Müşteri için makul değilse ve sözleşme henüz yerine getirilmediyse cayma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen sebepler nedeniyle teslimat imkansız hale gelirse, tedarikçi sözleşme henüz yerine getirilmemişse sözleşmeden cayabilir.
  3. Bu ve diğer tüm sebeplerden dolayı gecikmeli teslimat durumlarında, tedarikçiye verilen ek sürenin sona ermesinden sonra bile, müşterinin tazminat talepleri hariç tutulur. Bu, kasıt veya ağır ihmal durumlarında sorumluluğun zorunlu olması durumunda geçerli değildir.
  4. Teslimat süresine bağlılık, müşterinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektirir.
 7. Mülkiyet kaydı
  1. Tedarikçi bu iş ilişkisinden dolayı siparişi verene karşı doğan alacakları ile buna dahil olarak aynı anda veya daha sonra akdedilen sözleşmelerden ileride doğabilecek alacakları karşılanana kadar mallar üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Bu, tedarikçinin bireysel veya tüm taleplerinin geçerli bir faturaya dahil edilmesi ve bakiyenin çekilmesi ve kabul edilmesi durumunda da geçerlidir. Müşteri tarafından sözleşmenin ihlali durumunda, özellikle ödemede temerrüde düştüğünde, tedarikçi makul bir son süre belirledikten sonra malları geri alma hakkına sahiptir. Tedarikçi tarafından mallara el konulması ve cayma hakkı sadece Tüketici Kredisi Yasası geçerli değilse, sözleşmeden çekilme ancak tedarikçinin bunu yazılı olarak açıkça beyan etmesi halinde mümkündür. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan hacizler veya diğer müdahaleler durumunda, müşteri derhal tedarikçiyi yazılı olarak bilgilendirmelidir.
  2. Müşteri, normal iş akışı içinde malları yeniden satma hakkına sahiptir. Ancak, müşteri, yeniden satıştan müşteriye veya üçüncü şahıslara karşı tahakkuk edilen ayrılmış malların fatura değeri tutarındaki tüm talepleri tedarikçiye şimdiden devreder. Müşteri, sözleşmeye uygun davrandığı ve acz durumu olmadığı sürece teslimattansonra dahi bu alacaklarını tahsil etmeye yetkilidir. Tedarikçinin alacakları tahsil etme yetkisi bundan etkilenmez; ancak tedarikçi, müşteri tedarikçiye karşı ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirdiği ve aciz durumu olmadığı sürece alacakları tahsil etmemeyi taahhüt eder. Aksi takdirde, tedarikçi makul bir süre belirledikten sonra, müşterinin kendisine temlik edilen alacakları ve borçlularını bilgilendirmesini, tahsil için gerekli tüm bilgileri vermesini, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçlulara devir hakkında bilgi vermesini talep edebilir.
  3. Üçüncü şahıs borçluya karşı temlik edilen alacak bir cari hesaba dahil edilmişse, ilgili bakiye alacak – nihai bakiye dahil – bireysel temlik için geçerli olan değerler tutarında temlik edilir.
  4. Ayrılmaya tabi mallar, tedarikçiye ait olmayan diğer öğelerle birlikte işlenir veya dönüştürülürse, tedarikçi, işlem sırasındaki yeni malların ortak mülkiyetini kazanır. Aynı durum, işleme tabi tutulan mallar için olduğu kadar, ayrılmış mallar için de geçerlidir.
  5. Tedarikçi, ayrılmış malların fatura değeri teminat altına alınacak talepleri %20’den fazla aştığında, henüz ödenmemiş olması şartıyla, hak ettiği teminatları serbest bırakmayı taahhüt eder.
  6. Sözleşme bedelinin müşteri tarafından ödenmesiyle bağlantılı olarak, tedarikçinin bir değişen sorumluluk olması halinde, üzerinde mutabık kalınan özel formlar ve ödemeyi güvence altına almak için kararlaştırılan diğer teminatlar dahil olmak üzere mülkiyetin muhafazası, tahvilin Müşteri tarafından onaylanmadan önce sona ermez.
 8. Teslimattaki maddi ve yasal kusurlar için sorumluluk
  Tedarikçi, Bölüm X.3’e bakılmaksızın, başka taleplerin hariç tutulmasıyla teslimattaki malzeme kusurlarından aşağıdaki şekilde sorumludur:
   1. Riskin devrinden önce meydana gelen bir durum nedeniyle teslimattan itibaren 12 ay içinde maddi bir kusur gösteren tüm parçalar, tedarikçinin takdirine bağlı olarak ücretsiz olarak onarılacak veya tekrar teslim edilecektir. Bu tür kusurların tespit edilmesi halinde tedarikçiye derhal yazılı olarak bildirilmelidir.
   2. Maddi kusurlara ilişkin talepler – yasal gerekçesi ne olursa olsun – 12 ay sonra zamanaşımına uğrar. Bu, bir binada veya bir binaya ait öğelerde kusurlar varsa ve bunlar malzeme kusuruna neden olmuşsa geçerli değildir. 1. cümleden farklı olarak, Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler ve kasıtlı veya hileli davranışlar için yasal süre sınırları da geçerlidir.
   3. Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez: tedarikçinin hatası olmaması koşuluyla uygunsuz veya acemice kullanım, müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından hatalı montaj, doğal aşınma ve yıpranma, yanlış veya ihmalkar muamele, kimyasal veya elektriksel etkiler.
   4. Değiştirilen parçalar Tedarikçinin malı olur.
   5. Tedarikçinin izni olmadan müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz değişiklik veya iyileştirmelerden kaynaklanan sonuçlardan sorumluluk kabul edilmez.
   6. Müşterinin diğer talepleri, özellikle teslimat kaleminin kendisinde meydana gelmeyen bir hasar için tazminat talebi, yalnızca * kasıt durumunda, * ağır ihmal durumunda, * yaşam, uzuv veya sağlık yaralanma durumunda * Sözleşme için tipik olan öngörülebilir zararla ilgili olarak, sözleşmenin amacına ulaşılması tehlikeye girdiği sürece, sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerin ihlali durumunda, * Ürün Sorumluluk Yasası kapsamında sorumluluğun bulunduğu durumlarda, * Hileli olarak gizlenen veya tedarikçinin garanti etmediği kusurlar durumunda.

   Bunun haricinde sorumluluktan muaftır. Kanuni kusurlar halinde ek olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

  1. Aksi kararlaştırılmadıkça, tedarikçi teslimatını yurt içinde üçüncü şahısların mülkiyet haklarından ve telif haklarından ari yapacaktır. Buna karşılık gelen bir mülkiyet hakkı ihlali olması durumunda, tedarikçi ya üçüncü şahıstan ilgili bir kullanım hakkı alacak ya da teslimat malını mülkiyet hakkı ihlalinin ortadan kalkacağı ölçüde değiştirecektir. Uygun ve makul koşullarda tedarikçi için bu mümkün değilse hem müşteri hem de tedarikçi sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  2. Kanuni kusurlar olması durumunda, Bölüm VIII’in hükümleri buna göre uygulanır, ancak müşterinin talepleri, müşteri üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülen iddiaları derhal yazılı olarak tedarikçiye bildirirse, doğrudan veya dolaylı olarak iddia edilen bir ihlali kabul etmezse , tedarikçiye kısıtlama olmaksızın tüm savunma seçeneklerinin korunması durumunda, hakların ihlali, müşterinin teslimat ürününü değiştirmesinden veya sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde kullanmasından veya Müşteriden gelen bir talimat nedeniyle kanuni kusurdan kaynaklanmaz ise, geçerli olur.
 9. Yan yükümlülükler için sorumluluk
  Tedarikçinin kusuru nedeniyle, sözleşmenin kurulmasından önce veya sonra verilen öneri veya tavsiyelerin yanı sıra diğer sözleşme tali yükümlülüklerinin ihmal edilmesi veya yanlış uygulanması sonucunda mallar müşteri tarafından sözleşmeye uygun olarak kullanılamıyorsa, müşterinin ilerideki taleplerinin hariç tutulması ile Bölüm VIII ve X’in hükümleri, uygulanacaktır.
 10. Müşterinin cayma ve indirim hakkı, tedarikçinin diğer sorumluluğu
  1. Bölüm VI’e göre teslimatta bir gecikme olursa ve müşteri temerrüde düşen tedarikçiye makul bir ek süre vermiş ise ve bu ek süreye uyulmazsa, müşteri cayma hakkına sahiptir.
  2. Müşteri, tedarikçinin maddi bir kusuru düzeltmesi veya değiştirmesi için kendisine makul bir ek süre tanıması ve bu sürenin sonuçsuz kalması durumunda sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Müşterinin sözleşmeden cayma hakkı, tedarikçi tarafından yapılan onarım veya değiştirme teslimatının başarısız olduğu diğer durumlarda da mevcuttur. Önemsiz bir kusur durumunda, müşteri sadece fiyatı düşürme hakkına sahiptir.
  3. Müşterinin diğer talepleri yalnızca Bölüm VIII, 6’daki durumlarda mevcuttur. Bunun haricinde, özellikle fesih veya indirim ve ayrıca malların kendisinde meydana gelmeyen hasarların tazmini için diğer talepler hariç tutulmuştur.
  4. Tedarikçinin yasal temsilcilerinin, çalışanlarının ve vekillerinin, tedarikçinin ticari faaliyetleri çerçevesinde neden oldukları zararlar için kişisel sorumluluğu, yalnızca kasıt halinde mevcuttur. Bunun haricinde şahsi sorumluluk muaftır.
 11. Alet masrafları
   1. Prensip olarak, alet maliyetlerinin sadece bir kısmı, malların değerinden ayrı olarak hesaplanır.
   2. Aletlerin maliyetleri için pay ödeyen müşteri, aletler üzerinde bir hak elde etmez; daha ziyade, tedarikçinin mülkiyeti ve varlığı olarak kalırlar. Tedarikçi, aletleri son teslimattan sonra bir yıl süreyle müşteri için saklamayı taahhüt eder. Bu süre bitiminden önce Müşteri, bir yıl içinde tekrar sipariş verileceğini bildirirse, saklama süresi bir yıl daha uzatılır. Bu süreden sonra ve herhangi bir ilave siparişleri olmazsa aletlere serbestçe sahip olabiliriz.
   3. 3. Yürürlüğe girmemiş siparişler için alet maliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakiler geçerlidir: Geliştirme aşamasında veya başlangıç döneminde iptal edilen siparişler için tedarikçi, oluşan maliyetleri faturalandırma hakkını saklı tutar. Bunun için aşağıdakiler faturalandırılacaktır:
    • numune onaylanmadan önce, ilk alet takımının maliyetleri
    • numune onaylandıktan sonra, planlanan aylık gereksinimin miktarına bağlı olarak, seri aletlerin, özel ekipmanların ve ölçerlerin tüm kapsamının maliyetleri.
  1. İşlenen ve faturalanan aletler 4 hafta boyunca inceleme için hazır durumda kalır ve ardından hurdaya çıkarılır.
  2. Müşteri, aletlerin aşama planlarına ve yapım çizimlerine erişemez.
 12. Eski malzemeler
  Müşteri, eski malzemelerin ve artık kullanılmayan diğer öğelerin imha edilmesinden sorumludur. Müşteri, aksini öngören yasal düzenlemeler olduğu sürece, geri dönüşüm konusunda tedarikçi ile uygun bir anlaşmaya varmayı taahhüt eder. Sözleşme ortaklarının geri dönüşüm yükümlülüğünü yerine getirmek için üçüncü kişileri kullandığı varsayılmalıdır.
 13. Yetkili mahkeme
  Sözleşme ilişkisinden doğan tüm yükümlülükler için mahkeme yeri Sprockhövel’dir. Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm yasal anlaşmazlıklar için yargı yeri Wuppertal Asliye ve Bölge Mahkemesidir. Alman hukuku geçerlidir (BGB ve HGB).

Cinsiyet notu

Metinlerin daha iyi okunabilir olması için şahıs isimlerinin eril hali seçilmiştir. Bu hiçbir şekilde diğer cinsiyetlere karşı ayrımcılık anlamına gelmez. Tüm cinsiyetler içerik tarafından eşit şekilde ele alındığını hissedebilir.