PDF catalogi

Scroll catalogus

AV
ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Algemeen
  Voor alle transacties gelden alleen de volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Tegenstrijdige of afwijkende inkoopvoorwaarden of andere beperkingen van de koper worden niet erkend, tenzij de verkoper er in individuele gevallen uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.
 2. Aanbod
  1. Afbeeldingen, tekeningen, kleurschakeringen, gewichts- en maataanduidingen die in prijslijsten en ander drukwerk zijn opgenomen, zijn slechts bij benadering relevant, voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Aan kostenramingen, tekeningen en andere documenten behoudt de leverancier zich het eigendoms- en auteursrecht voor; ze mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
  2. Voor documenten die de besteller aan de leverancier overhandigt, draagt de besteller ook in relatie tot de leverancier de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de schending van industriële eigendomsrechten van derden. De leverancier is verplicht door de besteller als vertrouwelijk aangeduide plannen alleen met diens toestemming aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Omvang van de levering
  1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke orderbevestiging van de leverancier doorslaggevend. Mocht onze bevestiging op enig punt afwijken van de bestelling, dan dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Anders vindt de levering plaats volgens onze specificaties. Klachten om deze reden erkennen wij niet.
  2. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.
  3. Monsters worden door de leverancier alleen tegen extra berekening volgens de geldende prijzen ter beschikking gesteld.
 4. Meer- en minderleveringen, afroeporders
  1. 1. Meer- en minderleveringen zijn toegestaan tot 10%.
  2. 2. Afroepopdrachten moeten binnen zes maanden worden uitgevoerd. Ze worden berekend volgens de op dat moment geldende prijzen van de leverancier.
 5. Prijs en betaling
  1. 1. De prijzen gelden bij gebreke van een bijzondere overeenkomst af fabriek, inclusief verlading in de fabriek, maar exclusief verpakking. Bovenop de prijzen komt de btw in de respectievelijke wettelijke hoogte. Bestellingen waarvoor geen vaste prijzen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, worden in rekening gebracht tegen de op de dag van levering geldende prijzen. Indien zich een substantiële wijziging voordoet in kostenfactoren (bv. lonen, materiaal, energie), kan de overeengekomen prijs worden aangepast aan de invloed van deze kostenfactoren.
  2. Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum – ook bij deelleveringen – te geschieden, franco betaalorgaan van de leverancier.
  3. Korting van 2% wordt toegekend bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. De inhouding van betalingen of de verrekening op grond van eventuele door de leverancier betwiste tegenvorderingen van de besteller zijn niet toegestaan.
  5. Wissels worden alleen aanvaard voor de uitvoering zonder garantie voor protest en alleen op afspraak en op voorwaarde dat ze discontobaar zijn. Discontokosten worden berekend vanaf de datum waarop het factuurbedrag verschuldigd is. Desalniettemin behouden wij ons het recht voor om wissels tijdens de looptijd terug te geven en contante dekking te eisen, voor het geval bijzondere omstandigheden ons dit zouden suggereren.
  6. Bij overschrijding van de streefdoelen wordt een rente berekend van 4% boven op het door de Europese Centrale Bank bepaalde referentierentevoet voor de euro
 6. Leveringstermijn
  1. De levertijd geldt als slechts bij benadering overeengekomen. De leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging. De leveringstermijn wordt gerespecteerd als de goederen de fabriek hebben verlaten of als de bereidheid tot verzending is meegedeeld tot het verstrijken ervan.
  2. De leveringstermijn wordt op passende wijze verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen en lock-outs, alsmede bij het optreden van onvoorziene hindernissen die buiten de wil van de leverancier liggen, voor zover dergelijke hindernissen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de voltooiing of levering van de goederen. Dit geldt ook als de omstandigheden zich voordoen bij onderaannemers. De voornoemde omstandigheden zijn ook dan niet aan de leverancier te wijten, wanneer zij tijdens een reeds bestaande vertraging ontstaan. Het begin en einde van dergelijke belemmeringen zal in belangrijke gevallen door de leverancier zo spoedig mogelijk aan de besteller worden meegedeeld. Wordt een verlenging voor de besteller onredelijk, dan heeft hij recht op een herroepingsrecht, voor zover de overeenkomst nog niet is uitgevoerd. Indien de levering door de voornoemde omstandigheden onmogelijk wordt, kan de leverancier de overeenkomst ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen.
  3. Schadeclaims van de besteller zijn in deze en alle andere gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een eventueel door de leverancier gestelde respijttermijn, uitgesloten. Dit geldt niet voor zover in geval van opzet of grove nalatigheid dwingend aansprakelijk wordt gesteld.
  4. Het in acht nemen van de leveringstermijn veronderstelt de nakoming van de contractuele verplichtingen van de besteller.
 7. Voorbehoud van eigendomsrecht
  1. De leverancier behoudt zich het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen van de leverancier op de besteller uit de zakelijke relatie inclusief de in de toekomst ontstane vorderingen, ook uit gelijktijdig of later afgesloten overeenkomsten, zijn voldaan. Dit geldt ook wanneer afzonderlijke of alle vorderingen van de leverancier in een lopende factuur zijn opgenomen en het saldo is opgenomen en erkend. In geval van in strijd met de overeenkomst handelen van de besteller, in het bijzonder bij betalingsachterstand, is de leverancier gerechtigd de goederen na een redelijke termijn terug te nemen. Een terugname en een beslag op de goederen door de leverancier is alleen beschikbaar als de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is, een terugtrekking uit de overeenkomst alleen als de leverancier dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. In geval van beslaglegging of andere ingrepen van derden dient de besteller de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
  2. De besteller heeft het recht de goederen in de normale gang van zaken door te verkopen. De besteller draagt echter aan de leverancier reeds nu alle vorderingen ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen over, die voor de besteller uit de doorverkoop tegen de afnemer of derden ontstaan. Tot inning van deze vorderingen is de besteller ook na de overdracht gemachtigd, zolang hij zich conform het contract gedraagt en er geen sprake is van insolventie. Dit laat de bevoegdheid van de leverancier om de vorderingen zelf te innen onverlet; de leverancier verbindt zich er echter toe de vorderingen niet te innen zolang de besteller tegenover de leverancier zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt en er geen sprake is van insolventie. De leverancier kan anders na een redelijke termijn verlangen dat de besteller hem de overgedragen vorderingen en hun debiteuren meedeelt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens verstrekt, de daarbij behorende documenten overhandigt en de debiteuren in kennis stelt van de overdracht.
  3. Indien de gecedeerde vordering op de derde debiteur in een lopende rekening is opgenomen, is de desbetreffende saldovordering, met inbegrip van het eindsaldo, afgestaan ten belope van de bij individuele cessie geldende waarden.
  4. Bij verwerking of omvorming van voorbehoudsgoederen, ook samen met andere voorwerpen die niet van de leverancier zijn, verkrijgt de leverancier de mede-eigendom van de nieuwe goederen op het moment van verwerking. Voor de door verwerking ontstane goederen geldt overigens hetzelfde als voor de voorbehouden goederen.
  5. 5. De leverancier verbindt zich ertoe de hem toekomende zekerheden vrij te geven, wanneer de factuurwaarde van de voorbehouden goederen de te beveiligen vorderingen, voor zover deze nog niet zijn voldaan, met meer dan 20% overschrijdt.
  6. Indien in verband met de betaling van de contractprijs door de besteller een wisselende aansprakelijkheid van de leverancier ontstaat, vervalt het eigendomsvoorbehoud, met inbegrip van de overeengekomen bijzondere vormen, en andere ter zekerheid van de betaling overeengekomen zekerheden niet voordat de besteller de wissel als betrokkene heeft ingewisseld.
 8. Aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken van de levering
  Voor materiële gebreken van de levering is de leverancier met uitsluiting van verdere aanspraken, onverminderd paragraaf X.3, als volgt aansprakelijk:
   1. Al die onderdelen moeten kosteloos en naar eigen goeddunken van de leverancier worden gerepareerd of opnieuw worden geleverd, die binnen 12 maanden na levering als gevolg van een voor de risico-overdracht liggende omstandigheid – een gebrek vertonen. De vaststelling van dergelijke gebreken moet onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier worden gemeld.
   2. Aanspraken op gebreken – om welke rechtsgrond dan ook – verjaren in 12 maanden. Dit geldt niet wanneer het om gebreken van een bouwwerk of om zaken voor een bouwwerk gaat en deze het gebrek aan materie hebben veroorzaakt. In afwijking van zin 1 gelden eveneens de wettelijke termijnen bij aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswet en bij opzettelijk of bedrieglijk gedrag.
   3. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die is ontstaan om de volgende redenen: ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste montage door de besteller of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of nalatige behandeling, chemische of elektrische invloeden, voor zover deze niet te wijten zijn aan de schuld van de leverancier.
   4. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.
   5. Door bijvoorbeeld door de besteller of derden onjuist zonder toestemming van de leverancier aangebrachte wijzigingen of reparaties wordt de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen uitgesloten.
   6. Verdere aanspraken van de besteller, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het voorwerp van de levering zelf is ontstaan, bestaan alleen * bij opzet, * bij grove nalatigheid, * bij verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid * bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar wordt gebracht, met betrekking tot de contracttypische, te verwachten schade, * in de gevallen waarin volgens de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld, * bij gebreken die opzettelijk zijn verzwegen of waarvan de afwezigheid door de leverancier is gegarandeerd.

   Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten. Bij rechtsgebreken gelden aanvullend de volgende bepalingen:

  1. Tenzij anders overeengekomen, zal de leverancier zijn levering vrij van eigendomsrechten en auteursrechten van derden in het binnenland uitvoeren. Indien er desondanks sprake is van een overeenkomstige inbreuk op het eigendomsrecht, zal de leverancier ofwel een overeenkomstig gebruiksrecht van de derde verkrijgen of het voorwerp van de levering in zoverre wijzigen, dat er geen sprake meer is van een inbreuk op het eigendomsrecht. Voor zover dit voor de leverancier niet tegen redelijke en redelijke voorwaarden mogelijk is, zijn zowel de besteller als de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  2. Bij het bestaan van rechtsgebreken zijn de bepalingen van deze paragraaf VIII van overeenkomstige toepassing, waarbij aanspraken van de besteller alleen dan bestaan, wanneer deze de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van eventuele door derden aangevoerde aanspraken, een beweerde overtreding niet direct of indirect erkent, de leverancier alle verdedigingsmogelijkheden volledig behoudt, de rechtsschending niet berust op het feit dat de besteller het voorwerp van de levering heeft gewijzigd of op een niet conforme wijze heeft gebruikt of het rechtsgebrek te wijten is aan een instructie van de besteller.
 9. Aansprakelijkheid voor bijkomende verplichtingen
  Indien door toedoen van de leverancier de goederen door de besteller niet conform de overeenkomst kunnen worden gebruikt als gevolg van het niet of onjuist uitvoeren van voor of na het sluiten van de overeenkomst liggende voorstellen of beraadslagingen en andere contractuele bijkomende verplichtingen, gelden met uitsluiting van verdere aanspraken van de besteller de bepalingen van de paragrafen VIII en X dienovereenkomstig.
 10. Recht van de besteller op herroeping en vermindering, overige aansprakelijkheid van de leverancier
  1. Als er sprake is van een vertraagde levering in de zin van paragraaf VI en de besteller de in verzuim zijnde leverancier een redelijke respijttermijn geeft en de respijttermijn niet in acht wordt genomen, heeft de besteller het recht zich terug te trekken.
  2. De besteller heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer de leverancier een hem gestelde redelijke respijttermijn voor de reparatie of vervanging van een gebrek vruchteloos laat verlopen. Het recht van de besteller op terugtrekking uit de overeenkomst bestaat ook in andere gevallen van het mislukken van de reparatie of vervangende levering door de leverancier. In het geval van een onbeduidend gebrek heeft de besteller alleen het recht om de prijs te verlagen.
  3. Verdere aanspraken van de besteller bestaan alleen in de gevallen van sectie VIII, 6. Verdergaande aanspraken, in het bijzonder op opzegging of vermindering alsmede op vergoeding van schade die niet aan de goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten.
  4. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en plaatsvervangende agenten van de leverancier voor door hen veroorzaakte schade in het kader van de bedrijfsactiviteiten voor de leverancier bestaat alleen bij opzet. Voor het overige is persoonlijke aansprakelijkheid uitgesloten.
 11. Gereedschapskosten
   1. Van de gereedschapskosten worden in principe alleen delen, gescheiden van de waarde van de goederen, berekend.
   2. Door betaling van kostenaandelen voor de gereedschappen verkrijgt de besteller geen aanspraak op de gereedschappen; ze blijven in eigendom en eigendom van de leverancier. De leverancier verbindt zich ertoe de gereedschappen een jaar na de laatste levering voor de besteller te bewaren. Wordt voor het verstrijken van deze termijn door de besteller meegedeeld dat binnen een volgend jaar bestellingen worden geplaatst, dan wordt de bewaartermijn met nog een jaar verlengd. Na deze tijd en het uitblijven van nabestellingen kunnen we vrij over de gereedschappen beschikken.
   3. Met betrekking tot de gereedschapskosten voor niet tot stand gekomen opdrachten geldt het volgende: voor opdrachten die in de ontwikkelingsfase of in de aanloopperiode worden geannuleerd, behoudt de leverancier zich het recht voor de gemaakte kosten te berekenen. Daarbij wordt gefactureerd
    • * vóór de vrijgave van de monsters, de kosten van de eerste set gereedschappen
    • * na vrijgave van het monster, afhankelijk van het bedrag van de voorziene maandelijkse behoefte, de kosten van de volledige omvang van de standaardgereedschappen, speciale voorzieningen en lessen.
  1. De bewerkte en gefactureerde gereedschappen blijven 4 weken staan voor bezichtiging en worden vervolgens vernietigd.
  2. In planningen technische tekeningen van de gereedschappen krijgt de besteller geen inzage.
 12. artikel dat niet meer in gebruik is
  De afvoer van oude onderdelen en andere niet meer bruikbare zaken is de verantwoordelijkheid van de besteller. Voor zover wettelijke voorschriften worden uitgevaardigd die iets anders bepalen, verplicht de besteller zich met de leverancier een passende overeenkomst met betrekking tot de nuttige toepassing te sluiten. Daarbij dient ervan uitgegaan te worden dat de contractpartijen zich ter nakoming van de verplichting tot nuttige toepassing van derden bedienen.
 13. Rechterlijke bevoegdheid
  Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is Sprockhövel. De bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen is het Amts- und Landgericht Wuppertal. Het Duitse recht (BGB en HGB) is van toepassing.

Geslachtsnotitie

Voor een betere leesbaarheid van de teksten is gekozen voor de mannelijke vorm van de zelfstandige naamwoorden. Dit impliceert geenszins discriminatie van de andere geslachten. Alle geslachten kunnen zich door de inhoud evenzeer aangesproken voelen.