PDF-kataloger

Bladre katalog

ASL
ALMINDELIGE SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

 1. Generelt
  Kun følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle transaktioner. Modstridende eller afvigende købsbetingelser eller andre begrænsninger hos køber anerkendes ikke, medmindre sælger i de enkelte tilfælde udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil.
 2. Tilbud
  1. Illustrationer, tegninger, farver, vægt og mål indeholdt i prislister og andre tryksager er kun omtrentlige, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten og ophavsretten til omkostningsoverslag, tegninger og andre dokumenter; de må ikke gøres tilgængelige for tredjeparter.
  2. For dokumenter, som kunden udleverer til leverandøren, bærer kunden også det fulde ansvar i forhold til leverandøren med hensyn til krænkelse af tredjemands industrielle ejendomsrettigheder. Leverandøren er kun forpligtet til at gøre planer, der er udpeget som fortrolige, tilgængelige for tredjemand med kundens samtykke.
 3. Leveringsomfang
  1. Leverandørens skriftlige ordrebekræftelse er afgørende for leverancens omfang. Hvis vores bekræftelse på noget tidspunkt afviger fra ordren, skal vi informeres omgående. Ellers vil leveringen ske i henhold til vores specifikationer. Vi accepterer ikke klager af denne grund.
  2. Delleverancer er tilladt.
  3. Leverandøren leverer kun prøver mod et tillæg i henhold til de aktuelt gældende priser.
 4. Overskydende og korte leverancer, kald ordrer
  1. Over- og underleverancer er tilladt op til 10%.
  2. Kald ordrer skal afgives inden for 6 måneder. De er beregnet efter leverandørens aktuelt gældende priser.
 5. Pris og betaling
  1. I mangel af særlig aftale gælder priserne fra fabrikken, inklusiv lastning i fabrikken, men eksklusiv emballage. Merværdiafgift tillægges priserne efter den respektive lovbestemte sats. Ordrer, for hvilke der ikke udtrykkeligt er aftalt faste priser, vil blive opkrævet til de priser, der gælder på leveringsdagen. Hvis der sker en væsentlig ændring i ordrerelaterede omkostningsfaktorer (fx løn, råvare, energi), kan den aftalte pris justeres i rimeligt omfang i overensstemmelse med disse omkostningsfaktorers indflydelse.
  2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betalinger ske gratis fra leverandørens betalingskontor senest 30 dage efter fakturadato – også ved delleverancer.
  3. Der ydes en rabat på 2% ved betaling inden for 14 dage efter fakturadato.
  4. Tilbageholdelse af betalinger eller modregning på grund af eventuelle modkrav fra kunden, som er bestridt af leverandøren, er ikke tilladt.
  5. Veksler accepteres kun på grund af opfyldelse uden garanti for protest og kun efter aftale og på betingelse af, at de kan rabateres. Rabatgebyrer beregnes fra forfaldsdatoen for fakturabeløbet. Alligevel forbeholder vi os ret til at returnere veksler i løbetiden og til at kræve kontant dækning, hvis særlige forhold skulle tale for det.
  6. Hvis målet overskrides, vil der blive opkrævet en rentesats på 4 % over EURO-referencerenten fastsat af Den Europæiske Centralbank, som svarer til diskonteringsrenten i dens funktion.
 6. Leveringstid
  1. Leveringstiden er kun aftalt som cirka. Leveringsperioden begynder, når ordrebekræftelsen er sendt. Leveringsperioden er overholdt, såfremt varen har forladt fabrikken ved udløbet af perioden, eller at den er meldt klar til afsendelse.
  2. Leveringsperioden forlænges passende ved foranstaltninger i forbindelse med arbejdskonflikter, særligt strejker og lockouter, samt opståelse af uforudsete hindringer, som er uden for leverandørens kontrol, i det omfang sådanne hindringer kan bevises at have væsentlig indflydelse på varens færdiggørelse eller levering. Dette gælder også, hvis forholdene opstår hos underleverandører. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for ovennævnte forhold, hvis de opstår under en allerede eksisterende forsinkelse. I vigtige tilfælde vil leverandøren informere kunden om begyndelsen og slutningen af sådanne hindringer så hurtigt som muligt. Hvis en forlængelse bliver urimelig for kunden, har denne ret til at fortryde, hvis kontrakten endnu ikke er opfyldt. Hvis leveringen bliver umulig på grund af ovennævnte omstændigheder, kan leverandøren træde tilbage fra kontrakten, hvis den endnu ikke er opfyldt.
  3. Erstatningskrav fra kunden er udelukket i disse og alle andre tilfælde af forsinket levering, selv efter udløbet af en henstandsperiode fastsat for leverandøren. Dette gælder ikke, hvis ansvar er ufravigelig i tilfælde af forsæt eller groft uagtsomhed.
  4. Overholdelse af leveringsperioden forudsætter opfyldelse af kundens kontraktlige forpligtelser.
 7. Ejendomsforbehold
  1. Leverandøren bevarer ejendomsretten til varerne, indtil alle leverandørens krav mod kunden fra forretningsforholdet, herunder fremtidige krav, herunder fra samtidig eller senere indgåede kontrakter, er afgjort. Dette gælder også, hvis enkelte eller alle leverandørens krav er medtaget på en løbende faktura, og saldoen er trukket og kvitteret. I tilfælde af misligholdelse fra kundens side, især misligholdelse af betaling, er leverandøren berettiget til at tilbagetage varen efter fastsat en rimelig frist. En fortrydelsesret samt en beslaglæggelse af varen fra leverandørens side foreligger kun, hvis forbrugerkreditloven ikke finder anvendelse, derfor sker en fortrydelse af kontrakten kun, hvis leverandøren udtrykkeligt erklærer dette skriftligt. I tilfælde af vedhæftede filer eller andre indgreb fra tredjemand skal kunden omgående informere leverandøren skriftligt herom.
  2. Kunden er berettiget til at videresælge varerne i den sædvanlige drift. Køber overdrager dog hermed leverandøren alle krav på beløbet af fakturaværdien af de forbeholdte varer, som tilfalder køber ved videresalg mod kunden eller tredjemand. Kunden har ret til at inddrive disse krav også efter overdragelsen, så længe han opfører sig i overensstemmelse med kontrakten, og der ikke er tale om insolvens. Leverandørens bemyndigelse til selv at inddrive kravene forbliver upåvirket heraf; leverandøren forpligter sig dog til ikke at inddrive kravene, så længe kunden behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser over for leverandøren, og der ikke er tale om insolvens. I modsat fald kan leverandøren efter fastsættelse af en rimelig frist kræve, at kunden oplyser ham om de overdragne fordringer og deres debitorer, afgiver alle nødvendige oplysninger til inkasso, udleverer de relevante dokumenter og orienterer debitorerne om overdragelsen.
  3. Såfremt det overdragne krav mod tredjemandsdebitor er optaget på en foliokonto, overdrages det respektive saldokrav – inklusive saldoen – med de værdier, der gælder for enkeltoverdragelser.
  4. Såfremt varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, forarbejdes eller omdannes, også sammen med andre varer, der ikke tilhører leverandøren, erhverver leverandøren medejendomsretten til de nye varer på forarbejdningstidspunktet. Det samme gælder for de varer, der fremkommer ved forarbejdningen, som for de forbeholdte varer.
  5. Leverandøren forpligter sig til at frigive de sikkerheder, som han er berettiget til, når fakturaværdien af de forbeholdte varer overstiger de krav, der skal sikres, med mere end 20 %, i det omfang disse endnu ikke er afregnet.
  6. Såfremt leverandøren i forbindelse med købers betaling af entreprisesummen hæfter for en veksel, udløber ejendomsforbeholdet, herunder dets aftalte særlige former, og andre sikkerhedsstillelser, der er aftalt til sikring af betalingen, ikke før veksel ombytning er blevet indløst af køber som træktager.
 8. Ansvar for materielle og juridiske mangler ved leverancen
  Leverandøren er ansvarlig for væsentlige fejl ved leverancen med udelukkelse af yderligere krav og uanset afsnit X.3 som følger:
   1. Alle de dele, der inden for 12 måneder efter leveringen viser en væsentlig fejl som følge af en omstændighed, der er indtruffet før risikoens overgang, skal efter leverandørens skøn repareres gratis eller leveres igen. Leverandøren skal straks underrettes skriftligt, hvis sådanne mangler konstateres.
   2. Krav på materielle mangler – uanset retsgrundlaget – forældes efter 12 måneder. Dette gælder ikke, hvis der er fejl ved en bygning eller genstande til en bygning, og disse har forårsaget materialemanglen. Afvigende fra 1. pkt. gælder også de lovbestemte frister for krav efter produktansvarsloven og for forsætlig eller svigagtig adfærd.
   3. Der påtages intet ansvar for skader forårsaget af følgende årsager: uhensigtsmæssig eller ukorrekt brug, forkert montering af kunden eller tredjemand, naturligt slid, forkert eller uagtsom behandling, kemiske eller elektriske påvirkninger, forudsat at de ikke er leverandørens skyld .
   4. Udskiftede dele bliver leverandørens ejendom.
   5. Ansvar for følgerne af ukorrekte ændringer eller forbedringer foretaget af kunden eller tredjemand uden leverandørens samtykke er udelukket.
   6. Yderligere krav fra kunden, især erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på selve leveringsgenstanden, eksisterer kun * ved forsæt, * ved grov uagtsomhed, * i tilfælde af personskade, lem eller helbred * ved væsentlig skade på de kontraktlige forpligtelser, for så vidt opfyldelsen af kontraktens formål bringes i fare, for så vidt angår kontrakttypiske, forudsigelige skader, * i tilfælde, hvor der er ansvar efter produktansvarsloven, * i tilfælde af fejl, som er svigagtigt skjult, eller hvis fravær leverandøren har garanteret.

   Desuden er ansvar udelukket. I tilfælde af retlige mangler gælder følgende yderligere bestemmelser:

  1. Medmindre andet er aftalt, vil leverandøren gøre sin levering fri for ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder tilhørende tredjemand i Tyskland. Skulle der alligevel være tale om en tilsvarende krænkelse af ejendomsretten, vil leverandøren enten skaffe en tilsvarende brugsret fra tredjemand eller ændre leveringsgenstanden i det omfang, der ikke længere foreligger en ejendomsretskrænkelse. Såfremt dette ikke er muligt for leverandøren under passende og rimelige betingelser, er både kunden og leverandøren berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.
  2. 3. I tilfælde af ejendomsmangler gælder bestemmelserne i dette afsnit VIII i overensstemmelse hermed, hvorved krav fra kunden kun eksisterer, hvis kunden straks skriftligt informerer leverandøren om eventuelle krav fremsat af tredjemand, ikke direkte eller indirekte anerkender en påstået krænkelse , giver leverandøren alle forsvarsmuligheder uden begrænsninger bevaret, rettighedskrænkelsen skyldes ikke, at kunden har ændret leveringsgenstanden eller brugt den på en måde, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten eller ejendomsmangelen er på grund af en instruks fra kunden.
 9. Ansvar for accessoriske forpligtelser
  Såfremt varen på grund af leverandørens skyld ikke kan benyttes af kunden i overensstemmelse med kontrakten som følge af udeladt eller ukorrekt udførelse af forslag eller råd givet før eller efter indgåelse af kontrakten samt andre kontraktlige accessoriske forpligtelser, bestemmelserne i afsnit VIII og X finder tilsvarende anvendelse med udelukkelse af yderligere krav fra kunden.
 10. Kundens ret til fortrydelse og nedsættelse, leverandørens øvrige ansvar
  1. Hvis der er en forsinkelse i leveringen i henhold til afsnit VI, og kunden fastsætter den misligholdte leverandør en rimelig henstandsperiode, og afdragsfriheden ikke overholdes, er kunden berettiget til at fortryde.
  2. Kunden har ret til at fortryde kontrakten, hvis leverandøren lader en rimelig frist, der er fastsat for ham til at udbedre eller erstatte en væsentlig fejl, udløbe uden resultat. Kundens ret til at fortryde kontrakten eksisterer også i andre tilfælde, hvor leverandørens reparation eller erstatningslevering mislykkes. I tilfælde af en uvæsentlig mangel er køber kun berettiget til at reducere prisen.
  3. Yderligere krav fra kunden eksisterer kun i tilfælde af afsnit VIII, 6. I øvrigt er yderligere krav, især om opsigelse eller nedsættelse samt erstatning for skader, der ikke er opstået på selve varerne, udelukket.
  4. Det personlige ansvar for leverandørens juridiske repræsentanter, ansatte og stedfortrædere for skader forvoldt af dem inden for rammerne af leverandørens forretningsaktiviteter eksisterer kun i tilfælde af forsæt. Desuden er personligt ansvar udelukket.
 11. værktøjsomkostninger
   1. Som udgangspunkt opgøres kun dele af værktøjsomkostningerne separat fra varens værdi.
   2. Ved at betale en andel af omkostningerne til værktøjerne, opnår kunden ikke ret til værktøjerne; snarere forbliver de leverandørens ejendom og besiddelse. Leverandøren forpligter sig til at opbevare værktøjerne for kunden i et år efter sidste levering. Hvis kunden inden udløbet af denne periode informerer om, at ordrer vil blive afgivet inden for yderligere et år, forlænges opbevaringsperioden med yderligere et år. Efter dette tidspunkt og hvis der ikke er opfølgende ordrer, kan vi frit disponere over værktøjerne.
   3. Med hensyn til værktøjsomkostningerne for ordrer, der ikke er trådt i kraft: For ordrer, der annulleres i udviklingsfasen eller i opstartsperioden, forbeholder leverandøren sig ret til at beregne de afholdte omkostninger. Du vil blive faktureret for dette
    • før prøven godkendes, omkostningerne for det oprindelige værktøjssæt
    • efter prøven er godkendt, omkostningerne for hele rækkevidden af seriens værktøjer, specialudstyr og målere, afhængigt af størrelsen af det planlagte månedlige behov.
  1. De værktøjer, der er behandlet og faktureret, står til rådighed for eftersyn i 4 uger og skrottes derefter.
  2. Kunden har ikke adgang til etapeplaner og konstruktionstegninger af værktøjerne.
 12. Vare ude af brug
  Kunden er ansvarlig for bortskaffelse af gamle dele og andre genstande, der ikke længere kan bruges. I det omfang der er udstedt lovbestemmelser, der bestemmer andet, forpligter kunden sig til at indgå en passende aftale med leverandøren om udnyttelsen. Det må antages, at aftalepartnerne anvender tredjemand til at opfylde udnyttelsesforpligtelsen.
 13. Jurisdiktion
  Opfyldelsessted for alle forpligtelser, der hidrører fra kontraktforholdet, er Sprockhövel. Værnetinget for alle juridiske tvister, der opstår som følge af kontraktforholdet, er District and Regional Court of Wuppertal. Tysk lov gælder (BGB og HGB).

Bemærkning om køn

For at gøre teksterne lettere at læse er der valgt den maskuline form af personlige navneord. Dette indebærer på ingen måde forskelsbehandling af de andre køn. Alle køn kan føle sig lige meget berørt af indholdet.