Katalogy PDF

Flip Katalog

VOP
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecné informace
  Na všechny transakce se vztahují pouze následující všeobecné prodejní a dodací podmínky. Odporující nebo odchylné nákupní podmínky nebo jiná omezení kupujícího se neuznávají, ledaže s nimi prodávající v konkrétním případě výslovně a písemně souhlasil.
 2. Nabídka
  1. Vyobrazení, výkresy, barevné odstíny, údaje o hmotnosti a rozměrech obsažené v cenících a jiných tiskovinách jsou pouze orientační, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické a autorské právo k odhadované výši nákladů, výkresům a dalším dokumentům; tyto nesmí být zpřístupněny třetím stranám.
  2. U dokumentů, které objednatel předá dodavateli, nese objednatel vůči dodavateli také plnou odpovědnost za porušení průmyslových práv třetích stran. Dodavatel je povinen zpřístupnit plány označené objednatelem jako důvěrné třetím stranám pouze s jeho souhlasem.
 3. Rozsah dodávky
  1. Pro rozsah dodávky je rozhodující písemné potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud se naše potvrzení v jakémkoliv bodu odchyluje od objednávky, je třeba nás o tom neprodleně informovat. V opačném případě bude dodávka realizována podle našich specifikací. Reklamace z tohoto důvodu neuznáváme.
  2. Dílčí dodávky jsou přípustné.
  3. Dodavatel poskytne vzorky pouze za příplatek podle příslušných platných cen.
 4. Nadměrné a snížené dodávky, objednávky na vyžádání
  1. Nadměrné a snížené dodávky jsou přípustné do 10 %.
  2. Rámcové objednávky je nutné realizovat do 6 měsíců. Budou kalkulovány podle příslušných platných cen dodavatele.
 5. Cena a platba
  1. Pokud není uzavřena zvláštní dohoda, platí ceny ze závodu, včetně nakládky v závodě, avšak bez obalu. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Objednávky, u nichž nebyly výslovně dohodnuty pevné ceny, se účtují podle cen platných v den dodání. Dojde-li k významné změně nákladových faktorů souvisejících s objednávkou (např. mzdy, vstupní materiál, energie), může být sjednaná cena v přiměřeném rozsahu upravena podle vlivu těchto nákladových faktorů.
  2. Není-li výslovně dohodnuto jinak, platby se provádějí na účet dodavatele bez jakýchkoliv srážek a poplatků za transakci nejpozději do 30 dnů od data vystavení faktury – a to i v případě dílčích dodávek.
  3. V případě platby do 14 dnů od data vystavení faktury bude poskytnuto skonto ve výši 2 %.
  4. Zadržení plateb nebo započtení případných protipohledávek objednatele, které dodavatel popírá, není přípustné.
  5. Směnky se přijímají pouze na základě plnění bez záruky protestu a pouze po dohodě a za předpokladu jejich diskontovatelnosti. Diskontní výlohy se počítají ode dne splatnosti fakturované částky. Přesto si vyhrazujeme právo vrátit směnky během doby splatnosti a požadovat krytí v hotovosti, pokud by nám to naznačovaly zvláštní okolnosti.
  6. V případě překročení lhůty splatnosti se účtují úroky ve výši 4 % nad referenční úrokovou sazbou EURO stanovenou Evropskou centrální bankou, která svou funkcí odpovídá diskontní sazbě.
 6. Dodací lhůta
  1. Dodací lhůta se považuje za dohodnutou pouze přibližně. Dodací lhůta začíná běžet odesláním potvrzení objednávky. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží opustilo výrobní závod nebo bylo oznámeno, že je připraveno k odeslání, před uplynutím dodací lhůty.
  2. Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží v případě opatření v rámci pracovních sporů, zejména stávek a výluk, jakož i v případě výskytu nepředvídaných překážek, které nezávisí na vůli dodavatele, pokud tyto překážky mají prokazatelně podstatný vliv na dokončení nebo dodání zboží. To platí i v případě, že tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů. Za výše uvedené okolnosti dodavatel rovněž neodpovídá, pokud nastanou v průběhu již existujícího prodlení. O začátku a konci těchto překážek je v důležitých případech dodavatel povinen informovat objednatele co nejdříve. Pokud se prodloužení stane pro objednatele neúnosným, má právo odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla splněna. Stane-li se dodávka z důvodu výše zmíněných okolností nemožná, může dodavatel odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla splněna.
  3. Nároky objednatele na náhradu škody jsou v těchto a všech ostatních případech opožděné dodávky vyloučeny, i po uplynutí jakékoli dodatečné lhůty poskytnuté dodavateli. To neplatí, pokud je odpovědnost povinná v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
  4. Dodržení dodací lhůty je podmíněno splněním smluvních povinností objednatele.
 7. Výhrada vlastnictví
  1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví ke zboží do doby, než budou vypořádány veškeré pohledávky dodavatele vůči objednateli vyplývající z obchodního vztahu, včetně budoucích pohledávek, a to i ze smluv uzavřených ve stejné době nebo později To platí i v případě, že jednotlivé nebo veškeré pohledávky dodavatele byly zahrnuty do běžné faktury a zůstatek byl vyúčtován a akceptován. V případě jednání objednatele v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn po stanovení přiměřené lhůty vzít si zboží zpět. O zpětvzetí, jakož i o zabavení zboží dodavatelem se jedná pouze tehdy, pokud se neuplatní zákon o spotřebitelském úvěru. O odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud to dodavatel výslovně písemně prohlásí.
  2. V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích stran je objednatel povinen neprodleně písemně informovat dodavatele. Objednatel je oprávněn zboží dále prodat v rámci řádné obchodní činnosti. Objednatel však postupuje dodavateli již nyní veškeré pohledávky ve výši fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví, které objednateli vzniknou z dalšího prodeje vůči odběrateli nebo třetím stranám. Objednatel je oprávněn tyto pohledávky vymáhat i po postoupení, pokud dodržuje smlouvu a není v platební neschopnosti. Oprávnění dodavatele vymáhat pohledávky sám zůstává nedotčeno; dodavatel se však zavazuje pohledávky nevymáhat, dokud objednatel řádně plní své platební povinnosti vůči dodavateli a není v platební neschopnosti. V opačném případě může dodavatel po stanovení přiměřené lhůty požadovat, aby ho objednatel informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal příslušné podklady a informoval dlužníky o postoupení.
  3. Pokud byla postoupená pohledávka za poddlužníkem zahrnuta do běžné faktury, postoupí se příslušná zůstatková pohledávka – včetně konečného zůstatku – ve výši hodnot rozhodných v případě individuálního postoupení.
  4. V případě zpracování nebo přeměny zboží s výhradou vlastnictví, a to i společně s jinými předměty, které nepatří dodavateli, nabývá dodavatel spoluvlastnictví k novému zboží okamžikem zpracování. Pro zboží vzniklé zpracováním platí totéž, co pro zboží s výhradou vlastnictví.
  5. Dodavatel se zavazuje uvolnit jistiny, které mu náleží, pokud fakturovaná hodnota zboží s výhradou vlastnictví převyšuje o více než 20 % pohledávky, které mají být zajištěny, pokud ještě nebyly uhrazeny.
  6. Je-li v souvislosti se zaplacením smluvní ceny objednatelem založena odpovědnost dodavatele ze směnky, nezaniká výhrada vlastnictví, včetně jejích sjednaných zvláštních forem, a další jistiny sjednané pro účely zajištění platby dříve, než je směnka objednatelem jako směnečníkem proplacena.
 8. Odpovědnost za věcné a právní vady dodávky
  Za věcné vady dodávky odpovídá dodavatel s vyloučením dalších nároků bez ohledu na oddíl X.3, takto:
   1. Všechny díly, které během 12 měsíců od dodání vykazují věcnou vadu v důsledku okolnosti, která nastala před přechodem nebezpečí, budou podle uvážení dodavatele zdarma opraveny nebo vyměněny. Zjištění takových vad musí být neprodleně písemně oznámeno dodavateli.
   2. Nároky z věcných vad – ať již z jakýchkoliv právních důvodů – se promlčují po 12 měsících. To neplatí, pokud se vady týkají stavby nebo věcí pro stavbu a tyto způsobily věcnou vadu. Odchylně od věty 1 platí rovněž zákonné lhůty v případě nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek, jakož i v případě úmyslného nebo lstivého jednání.
   3. Za škody vzniklé z následujících důvodů se nepřebírá žádná záruka: Nevhodné nebo neodborné použití, nesprávná montáž objednatelem nebo třetími stranami, přirozené opotřebení, nesprávná nebo nedbalá manipulace, chemické nebo elektrické vlivy, pokud nejsou způsobeny vinou dodavatele.
   4. Vyměněné díly se stávají majetkem dodavatele.
   5. Odpovědnost za následky vyplývající z neodborných změn nebo oprav provedených objednatelem nebo třetími stranami bez souhlasu dodavatele je vyloučena.
   6. Další nároky objednatele, zejména nárok na náhradu škod, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, existují pouze * v případě úmyslu, * v případě hrubé nedbalosti, * v případě újmy na životě, těle nebo zdraví * v případě porušení podstatných smluvních povinností, pokud je ohroženo dosažení účelu smlouvy, s ohledem na typicky smluvní, předvídatelnou škodu, * v případech, kdy existuje odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek, * v případě vad, které byly lstivě zatajeny nebo jejichž absenci dodavatel garantoval.

   V ostatních případech je odpovědnost vyloučena. V případě právních vad platí doplňkově následující ustanovení:

  1. Není-li dohodnuto jinak, provede dodavatel své dodávky tak, aby neporušovaly průmyslová a autorská práva třetích stran v Německu a tuzemsku. Pokud by přesto došlo k příslušnému porušení průmyslových práv, dodavatel buď zajistí odpovídající právo užívání od třetí strany, nebo upraví předmět dodání tak, aby již nedocházelo k porušování průmyslových práv. Pokud to není pro dodavatele za přiměřených a únosných podmínek možné, jsou objednatel i dodavatel oprávněni od smlouvy odstoupit.
  2. V případě existence právních vad platí odpovídajícím způsobem ustanovení tohoto oddílu VIII, přičemž nároky objednatele jsou dány pouze tehdy, pokud neprodleně písemně informuje dodavatele o případných nárocích uplatněných třetími stranami, neuzná přímo ani nepřímo tvrzené porušení, dodavateli zůstávají zachovány všechny možnosti obrany bez omezení, porušení práv nespočívá v tom, že objednatel změnil předmět dodání nebo jej užíval způsobem, který není v souladu se smlouvou nebo je právní vada způsobena pokynem objednavatele.
 9. Odpovědnost za vedlejší povinnosti
  Pokud vinou dodavatele nemůže být zboží objednatelem užíváno v souladu se smlouvou v důsledku opomenutého nebo nesprávného provedení návrhů nebo rad uskutečněných před uzavřením smlouvy nebo po uzavření smlouvy, jakož i jiných smluvních vedlejších povinností, platí odpovídajícím způsobem ustanovení oddílů VIII a X s vyloučením dalších nároků objednatele.
 10. Právo objednatele na odstoupení od smlouvy a snížení ceny, jiná odpovědnost dodavatele
  1. Dojde-li k prodlení s dodáním ve smyslu oddílu VI a objednatel stanoví dodavateli nacházejícímu se v prodlení přiměřenou dodatečnou lhůtu a tato dodatečná lhůta nebude dodržena, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
  2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nechá marně uplynout přiměřenou dodatečnou lhůtu, která mu byla stanovena k opravě nebo dodatečnému dodání v souvislosti s věcnou vadou. Právo objednatele na odstoupení od smlouvy existuje i v ostatních případech, kdy selže oprava nebo náhradní dodání dodavatelem. V případě nepodstatné vady je objednatel oprávněn pouze ke snížení ceny.
  3. Další nároky objednatele existují pouze v případech oddílu VIII, 6. V ostatních případech jsou další nároky, zejména na výpověď nebo snížení ceny, jakož i na náhradu škod, které nevznikly na samotném zboží, vyloučeny.
  4. Osobní odpovědnost zákonných zástupců, zaměstnanců a zmocněnců dodavatele za škody jimi způsobené v rámci provozní činnosti dodavatele existuje pouze v případě úmyslu. V ostatních případech je osobní odpovědnost vyloučena.
 11. Náklady na nástroje
   1. Odděleně od hodnoty zboží se v zásadě účtují pouze části nákladů na nástroje.
   2. Zaplacením části nákladů na nástroje nezískává objednatel žádný nárok na nástroje; zůstávají ve vlastnictví a držení dodavatele. Dodavatel se zavazuje uchovávat nástroje pro objednatele po dobu jednoho roku od poslední dodávky. Pokud objednatel před uplynutím této lhůty oznámí, že objednávky budou zadány během dalšího roku, prodlužuje se doba uchovávání o další rok. Po uplynutí této doby a v případě absence dodatečných objednávek můžeme s nástroji volně nakládat.
   3. Pokud jde o náklady na nástroje u zakázek, které se neuskuteční, platí následující: u zakázek, které jsou zrušeny ve stádiu vývoje nebo v průběhu zaváděcího období, si dodavatel vyhrazuje právo účtovat vzniklé náklady. Přitom bude fakturováno
    • * před uvolněním vzorku náklady na počáteční sadu nástrojů *
    • po uvolnění vzorku náklady na celý rozsah sériových nástrojů, speciální vybavení a měřidla v závislosti na výši plánované měsíční potřeby.
  1. Nástroje, které byly zpracovány a vyfakturovány, se uchovávají 4 týdny pro účely kontroly a poté jsou sešrotovány.
  2. Objednateli nebude umožněn náhled do plánů stádií a konstrukčních výkresů nástrojů.
 12. Staré zboží
  Za likvidaci starých dílů a dalších věcí, které již nelze použít, odpovídá objednatel. Pokud zákonná ustanovení stanoví jinak, zavazuje se objednatel, že se s dodavatelem dohodne na vhodném způsobu využití. Přitom se bude vycházet z toho, že smluvní strany zapojí ke splnění povinnosti třetí strany.
 13. Soudní příslušnost
  Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smluvního vztahu je Sprockhövel. Soudem příslušným pro všechny právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je Obvodní a Zemský soud ve Wuppertalu. Platí německé právo (německý ObčZ a ObchZ).

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.