Katalogy PDF

Flip Katalog

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana dat má pro vedení skupiny Wicke, která se skládá z následujících společností, zvláště vysokou prioritu:

Užívání internetových stránek skupiny Wicke Group je obecně možné bez nutnosti uvádět jakékoliv osobní údaje. Budete-li však chtít využívat speciální služby naší společnosti, poskytované prostřednictvím našich internetových stránek, může být od Vás vyžadováno zpracování osobních údajů uživatele. Pokud je tedy zpracování osobních údajů nutné a neexistuje pro něj právní základ, musíme si od uživatele vyžádat souhlas.

Zpracování osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo uživatele, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a rovněž v souladu s lokálními předpisy o ochraně osobních údajů jednotlivých zemí, platnými pro skupinu Wicke Group. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu společností shromažďovaných, užívaných a zpracovávaných osobních údajů. Uživatelé jsou v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů rovněž informováni o svých právech. Uživatelé jsou v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů rovněž informováni o svých právech.

Skupina Wicke Group jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejlepší ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přesto však může být datový přenos formou internetového přístupu z hlediska zabezpečení zranitelný, absolutní ochranu proto zaručit nelze. S ohledem na tuto skutečnost může každý uživatel své osobní údaje libovolně zprostředkovat také jiným způsobem, například telefonicky.

Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny Wicke Group je založeno na terminologii, aplikované evropskými zákonodárci za účelem přijetí Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom tuto použitou terminologii předem vysvětlit.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (následně označované jako „uživatel“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, pokud ji lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím spojení s identifikátory, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikace nebo s jedním či více zvláštními znaky, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) Uživatel

  Uživatelem je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakýkoliv proces, prováděný automatizovaně či jinými prostředky nebo řada takových procesů, realizovaná v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, organizování, strukturování, ukládání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, vyhledávání, užívání, publikování předáváním, šíření či jiná forma poskytování, třídění nebo kombinování, blokování, vymazání nebo likvidace.

 • d) Omezené zpracování

  Omezeným zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakékoliv automatizované zpracování osobních údajů, spočívající v užívání těchto osobních údajů za čelem posouzení či analyzování specifických osobních aspektů, týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů v souvislosti s pracovním výkonem, hospodářskou situací, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním nebo lokalizací této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Zpracovatel nebo správce určující zpracování

  Zpracovatelem nebo správcem je fyzická nebo právnická osoba, správní orgán, zařízení nebo jiný subjekt, který samostatně či ve spolupráci s dalšími rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Zpracovatel či správce určující zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 • h) Zpracovatel

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • i) Příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s legislativou unie či členského státu, se za příjemce nepovažují.

 • j) Třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlasem se rozumí informovaný a dobrovolný jednoznačný projev vůle uživatele, kterým ve formě prohlášení nebo jiným jednoznačným potvrzením dává na vědomí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní situaci.

Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Wicke GmbH + Co. KG
Elberfelder Straße 109
45549 Sprockhövel
Německo
Tel.: +49 202 25 28 0
E-Mail: info@wicke.com
Website: http://wicke.com

Jméno a adresa pověřence pro ochranu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů osoby odpovědné za zpracování je:

ACU Ingenieurbüro Simon & Füting GbR
Schellenbecker Str. 32
42279 Wuppertal

Tel.: +49 162 2 99 33 60
E-Mail: datenschutz@wicke.com
Website: http://www.a-c-u.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Soubory cookie

Internetové stránky skupiny Wicke používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá mnoho internetových stránek a serverů. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jedinečný identifikátor souborů cookie. Skládá se z řady znaků, prostřednictvím kterých lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie soubor uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč je možné přes jedinečné cookie-ID opět rozpoznat a identifikovat.

Díky použití souborů cookie dokáže skupina Wicke Group nabídnout uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky příjemné služby, které by bez použití cookies nebyly možné.

Prostřednictvím cookies je možné optimalizovat informace a nabídky na našich internetových stránkách uživateli na míru. Cookies nám umožňují (jak již bylo uvedeno dříve) znovu identifikovat uživatele našich internetových stránek. Cookies nám umožňují (jak již bylo uvedeno dříve) znovu identifikovat uživatele našich internetových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje při každé návštěvě webové stránky, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod používá soubor cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Ukládání cookies našimi internetovými stránkami můžete kdykoli zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče.Tím natrvalo zabráníte ukládání cookies. Dále můžete již uložené cookies kdykoli smazat přes internetový prohlížeč nebo jiný softwarový program. To umožňují všechny standardní internetové prohlížeče. Pokud uživatel deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, nebude moci možná využívat všechny funkce našich internetových stránek.

5. Šifrování SSL

Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání nebo přístupu k Vašim osobním údajům používáme řadu bezpečnostních opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Všechna přenášená citlivá data jsou přenášena prostřednictvím Secure Socket Layer (SSL).

Po transakci budou Vaše informace související s transakcí uloženy. Neukládáme údaje o kreditní kartě.

6. Sběr obecných údajů a informací

Internetové stránky skupiny Wicke Group zaznamenávají při každém vyvolání internetových stránek uživatelem nebo automatizovaným systémem celou řadu všeobecných údajů a informací. Všeobecné údaje a informace se ukládají do logu serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací skupina Wicke nevyvozuje žádné závěry o uživateli. Tyto informace jsou potřebné spíše k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Skupina Wicke proto analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace na jedné straně pro statistické účely a na druhé straně za účelem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů našeho podniku s cílem zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data Server-Logfiles se ukládají odděleně od všech ostatních prostřednictvím osobních údajů uživatele.

7. Registrace na našem webu

Uživatel má možnost registrace na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou předány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušné vstupní formy použité pro registraci. Osobní údaje zadané dotčenou osobou jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu osoby odpovědné za zpracování a pro její vlastní účely. Správce může zajistit, aby údaje byly předány jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, kteří budou osobní údaje používat výhradně pro vnitřní potřebu správce.

Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování se ukládá také IP adresa přidělená dotčené osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tato data jsou ukládána na pozadí, což je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. V tomto ohledu je uložení těchto údajů nezbytné pro ochranu osoby odpovědné za zpracování. Tyto údaje se zásadně nepředávají třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace uživatele dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl užovateli nabídnout obsah nebo služby, které mohou být ze své podstaty nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.

Osoba odpovědná za zpracování poskytne kterémukoli uživateli na požádání kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje jsou o uživateli uloženy. Správce dále opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo pokyn uživatele, pokud to není v rozporu s právní povinností údaje uchovávat. Všechny osoby odpovědné za zpracování jsou v této souvislosti dotčené osobě k dispozici jako kontaktní osoby.

8. Možnost kontaktu přes webové stránky

Webové stránky skupiny Wicke Group obsahují právní informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv.elektronické pošty (e-mailovou adresu). Jakmile uživatel e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře naváže kontakt se zpracovatelem, automaticky se uloží osobní údaje zprostředkované uživatelem. Tyto osobní údaje, které uživatel poskytl správci dobrovolně, se uchovávají pro účely zpracování nebo kontaktování uživatele. K předání těchto osobních údajů dalším osobám nedojde.

9. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech stanovených evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným zákonodárcem v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne doba uchovávání předepsaná evropským direktivním a regulačním orgánem nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo vymazány.

10. Práva uživatelů

Šablonu pro prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR

 • a)    Právo na přístup k osobním údajům

  Každý uživatel má podle evropské směrnice a nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si uživatel přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na správce údajů.

 • b)    Právo na informace

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli získat od správce bezplatný přístup k uloženým osobním údajům, které se jí týkají, a jejich kopii. Kromě toho evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení umožňuje uživateli přístup k následujícím informacím:

  • účel zpracování,
  • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají,
  • příjemce nebo kategorie příjemců, pro něž se osobní údaje zveřejňovaly nebo ještě budou zveřejňovat, především v případě příjemců z třetích zemí nebo mezinárodních organizací,
  • pokud možno plánované období, na které se osobní údaje uloží nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení tohoto období,
  • existenci práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se subjektu týkají nebo na omezení jejich zpracování správcem nebo právo vznést odpor proti tomuto zpracování,
  • existenci stížnostního práva u dozorčího úřadu,
  • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 písm.1 a 4 DS-GVO a – minimálně v těchto případech — vypovídající informace o zapojené logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů

  Navíc má uživatel právo na informace o tom, zda se osobní údaje předávaly třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. Je-li tomu tak, má uživatel dále právo na to, obdržet informace o vhodných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud si uživatel přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na správce údajů.

 • c)    Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Uživatel má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – rovněž formou doplňkového prohlášení.

  Pokud si uživatel přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na správce údajů.

 • d)    Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce neprodlený výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Uživatel odvolá svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst 2 písm. a GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
  • o V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo uživatel podá námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR námitku proti zpracování.
  • Osobní údaje se zpracovávaly neoprávněně.
  • Vymazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění právního závazku dle práva Evropské unie nebo dle práva členských států, jimž správce podléhá.
  • sobní údaje se shromažďovaly v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů uživatel si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených skupinou Wicke Group, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec skupiny Wicke Group zajistí, že žádosti o výmaz bude okamžitě vyhověno.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny skupinou Wicke Group a naše společnost odpovídá v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, skupina Wicke přijme vhodná opatření, rovněž technické povahy, aby informovala další osoby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje,s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že uživatel požádal tyto ostatní správce údajů o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec skupiny Wicke Group v jednotlivých případech zajistí potřebné.

 • e)    Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba omezila zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Uživatel popírá správnost osobních údajů a to na dobu, která umožňuje správci zkontrolovat správnost osobních údajů.
  • o Zpracování je protiprávní, uživatel odmítá vymazání osobních údajů a namísto toho vyžaduje omezení využívání osobních údajů.
  • Správce už dále nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování, uživatel je však potřebuje pro uplatnění, plnění nebo obhajobu svých právních nároků.
  • Uživatel vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby

  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a uživatel si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených skupinou Wicke Group, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance (správce). Zaměstnanec Wicke Group zajistí omezení zpracování.

 • f)     Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které uživatel poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl převeden na odpovědnou osobu.

  Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR, máte právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může dotčená osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance skupiny Wicke Group.

 • g)    Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznává evropská směrnice a tvůrce nařízení, kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR k podání námitky. To platí i pro profilování, které se na tomto ustanovení zakládá.

  V případě vznesení námitky nebude společnost Wicke Group osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami uživatele. Případně pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud skupina Wicke Group zpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu, má uživatel právo, kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud s přímým marketingem souvisí. Pokud vznese uživatel vůči skupině Wicke Group námitku ohledně zpracování za účelem přímého marketingu, nebude již skupina Wicke Group osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.

  Kromě toho má uživatel z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost Wicke Group pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku se může uživatel obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance skupiny Wicke nebo jiného zaměstnance. Uživatel může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h)    Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů uživatele, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem uživatele.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem údajů, nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem uživatele, provede skupina Wicke vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů uživatele, která zahrnují alespoň právo na zapojení uživatele ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadení rozhodnutí.

  Pokud chce uživatel uplatnit práva související s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na správce údajů.

 • i)      Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud chce uživatel uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na správce údajů.

11. Ochrana údajů pro žádosti a v procesu podávání žádostí

Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení procesu žádosti. Zpracování může probíhat i elektronicky. To platí zejména v případě, že žadatel zašle příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách, osobě odpovědné za zpracování. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovněprávního vztahu v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud osoba odpovědná za zpracování neuzavře se žadatelem pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmaz nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

12. Předpisy o ochraně dat pro aplikaci a používání systému řízení žadatelů společnosti BITE GmbH

Osoba odpovědná za zpracování začlenila systém řízení žadatelů společnosti BITE GmbH na tuto webovou stránku za účelem zpracování procesu žádosti.

Provozovatelem systému řízení žadatelů je BITE GmbH, Resi-Weglein-Gasse 9, 89077 Ulm, Německo.

Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností BITE, které jsou dostupné na adrese https://www.b-ite.de/legal-notice.html, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností BITE.

13. Ustanovení o ochraně údajů při aplikaci a používání Facebooku

Správce má na těchto webových stránkách integrované prvky společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností, nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Facebooku (plug-in Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky přinucen příslušnou komponentou Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Kompletní přehled všech Facebook plug-inů najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . V rámci tohoto technického procesu je Facebook informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je uživatel současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek uživatel navštěvuje pokaždé, když uživatel vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému účtu Facebook dotyčné osoby ze strany Facebooku. Pokud dotčená osoba klikne na jedno z facebookových tlačítek integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud dotčená osoba napíše komentář, přiřadí Facebook tyto informace osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku uživatele a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že uživatel navštívil naše webové stránky, pokud je uživatel přihlášen na Facebooku současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda uživatel na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si uživatel nepřeje, aby tyto informace byly tímto způsobem předávány Facebooku, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou dostupné na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Facebook. Je tam také vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí uživatele. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může uživatel použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

14. Předpisy o ochraně dat při aplikaci a používání Google AdSense

Osoba odpovědná za zpracování integrovala Google AdSense na tuto webovou stránku. Google AdSense je online služba, která umožňuje umístění reklamy na stránky třetích stran. Služba Google AdSense je založena na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazené na stránkách třetích stran, které odpovídají obsahu příslušné stránky třetí strany. Google AdSense umožňuje zájmově orientované cílení na uživatele internetu, které je realizováno generováním individuálních uživatelských profilů.

Provozovatelem součásti Google AdSense je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem součásti Google AdSense je integrace reklam na našich webových stránkách. Google AdSense umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Alphabet Inc. umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když uživatel navštíví jednu z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Google AdSense, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky spuštěn příslušnou komponentou Google AdSense, aby předal údaje společnosti Alphabet Inc. za účelem online reklamy a účtování provizí. V průběhu tohoto technického postupu získává společnost Alphabet Inc. poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, které společnost Alphabet Inc. používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

Uživatel může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií uživatele. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Alphabet Inc. kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense také používá takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, aby umožnila záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, což umožňuje provádět statistické vyhodnocení. Na základě zabudovaného sledovacího pixelu může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy subjekt údajů otevřel webové stránky a na které odkazy uživatelé klikli. Sledovací pixely se používají mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků na webové stránky.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace, které zahrnují také IP adresu a jsou nezbytné pro shromažďování a účtování zobrazených reklam, předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Alphabet Inc. může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Google AdSense je podrobněji vysvětleno pod tímto odkazem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

15. Předpisy o ochraně údajů pro aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o tom, z jaké webové stránky uživatel na webovou stránku vstoupil (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpovědná za zpracování používá doplněk „_gat._anonymizeIp“ pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics. Prostřednictvím tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení dotyčné osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud k našim internetovým stránkám přistupuje z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které pro nás ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je Google schopen analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když uživatel navštíví jednu z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky spuštěn příslušnou komponentou Google Analytics, aby předal údaje společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického postupu společnost Google získává osobní údaje, jako je IP adresa uživatele, které používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k výpočtu provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a frekvence návštěv naší webové stránky uživatelem. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného uživatelem, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Uživatel může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií uživatele. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Google Analytics kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Uživatel má dále možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics souvisejících s používáním této webové stránky a zpracováním těchto údajů společností Google. K tomu si musí uživatel stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče sděluje službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášena žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Instalaci doplňku prohlížeče hodnotí Google jako rozpor. Pokud bude informační systém uživatele později smazán, naformátován nebo přeinstalován, musí uživatel znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotčenou osobou nebo jinou osobou, která spadá do její sféry vlivu, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a platná nařízení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobnější informace o službě Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

16. Předpisy o ochraně dat pro aplikaci a používání Google Remarketing

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tento web služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky společnosti. Integrace Google Remarketing proto umožňuje společnosti vytvářet reklamy související s uživateli a následně zobrazovat uživatelům internetu reklamy relevantní pro jejich zájmy.

Provozovatelem služeb Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google Remarketingu je zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo si je nechat zobrazovat na jiných webových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

Google Remarketing umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Tento soubor cookie umožňuje společnosti Google rozpoznat návštěvníky našich webových stránek, když následně navštíví webové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém přístupu na webovou stránku, na které je integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč dotyčné osoby automaticky identifikuje společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalost osobních údajů, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které Google využívá mimo jiné k zobrazování zájmově orientované reklamy.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou internetové stránky navštívené uživatelem. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného uživatelem, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Uživatel může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií uživatele. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Google Analytics kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Užvatel má dále možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě ze strany společnosti Google. K tomu musí dotyčná osoba vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadovaná nastavení.

Další informace a platná nařízení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

17. Předpisy o ochraně dat pro aplikaci a používání Google+

Osoba odpovědná za zpracování integrovala tlačítko Google+ jako součást této webové stránky. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností, nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Google+ mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem služeb Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém zobrazení jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které je integrováno tlačítko Google+, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky přinucen příslušným tlačítkem Google+ stáhnout zobrazení příslušného tlačítka Google+ od společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu je Google informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na https://developers.google.com/+/ .

Pokud je uživatel současně přihlášen na Google+, Google rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek uživatel navštěvuje pokaždé, když uživatel vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje tlačítko Google+ a společnost Google je přiřadí příslušnému účtu Google+ uživatele.

Pokud uživatel klikne na jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách a učiní tak doporučení Google+1, přiřadí Google tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ uživatele a uloží tyto osobní údaje. Google uchovává doporučení Google+1 uživatele a zpřístupňuje je veřejnosti v souladu s podmínkami, které uživatel v tomto ohledu přijal. Doporučení Google+1 provedené uživatelem na těchto webových stránkách bude následně uloženo a zpracováno spolu s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+1 používaného uživatelem a fotografie v něm uložená, v dalších službách Google, například ve výsledcích vyhledávače Google, v účtu Google uživatele nebo na jiných místech, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamou. Kromě toho je Google schopen propojit návštěvu této webové stránky s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Google také zaznamenává tyto osobní údaje za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb Google

Google vždy obdrží prostřednictvím tlačítka Google+ informaci o tom, že uživatel navštívil naše webové stránky, pokud je uživatel v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen do Google+; to se děje bez ohledu na to, zda uživatel klikne na tlačítko Google+, či nikoli.

Pokud si uživatel nepřeje, aby byly osobní údaje předány společnosti Google, může takovému přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu Google+.

Další informace a platná nařízení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Další informace od společnosti Google o tlačítku Google +1 naleznete na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Předpisy o ochraně dat při aplikaci a používání Google AdWords

Osoba odpovědná za zpracování integrovala Google AdWords na tuto webovou stránku. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předdefinovat určitá klíčová slova, která budou použita k zobrazení reklamy ve výsledcích vyhledávače Google pouze v případě, že uživatel použije vyhledávač k načtení výsledku vyhledávání souvisejícího s klíčovými slovy. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tématicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předem definovaným klíčovým slovům.

Provozovatelem služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazování reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud uživatel vstoupí na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží se do systému informačních technologií uživatele společností Google tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní soubor cookie pozbude po třiceti dnech svou platnost a neslouží k identifikaci uživatele. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, používá se konverzní soubor cookie ke sledování, zda byly na našich webových stránkách zobrazeny určité podstránky, například nákupní košík systému online obchodu. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda uživatel, který navštívil naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, uskutečnil prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěvnosti zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords pro budoucnost. Naše společnost ani jiný inzerent Google-AdWords nezíská od Google informace, kterými by mohl uživatele identifikovat.

Konverzní soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou internetové stránky navštívené uživatelem. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného uživatelem, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Uživatel může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit konverzní soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený společností Google AdWords kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Uživatel má dále možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě ze strany společnosti Google. K tomu musí dotyčná osoba vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadovaná nastavení.

Další informace a platná nařízení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Předpisy o ochraně údajů při aplikaci a používání LinkedInu

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje spojit se se stávajícími obchodními kontakty a navázat nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných lidí ve více než 200 zemích. LinkedIn je v současnosti největší platforma pro obchodní kontakty a jedna z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

LinkedIn provozuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko odpovídá za otázky ochrany údajů mimo USA.

Při každém jednotlivém vyvolání naší webové stránky, která je vybavena komponentou LinkedIn (LinkedIn plug-in), tato komponenta způsobí, že prohlížeč používaný dotyčnou osobou stáhne odpovídající reprezentaci komponenty z LinkedIn. Další informace o plug-inech LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins https://developer.linkedin.com/plugins V rámci tohoto technického procesu je LinkedIn informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je uživatel současně přihlášen na LinkedInu, LinkedIn rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek uživatel navštěvuje pokaždé, když uživatel vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou LinkedIn a přiřazeny k příslušnému účtu Facebook dotyčné osoby ze strany LinkedInu. Pokud uživatel aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn uživatele a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn vždy obdrží prostřednictvím komponenty LinkedInu informaci, že uživatel navštívil naše webové stránky, pokud je uživatel přihlášen na LinkedInu současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda uživatel na komponentu LinkedInu klikne, či nikoli. Pokud si uživatel nepřeje, aby tyto informace byly tímto způsobem předávány LinkedInu, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na LinkedInu.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn nabízí možnost odhlásit odběr e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a také spravovat nastavení reklam. LinkedIn také využívá partnery, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Takové soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné předpisy LinkedIn na ochranu údajů jsou k dispozici na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Zásady používání souborů cookie LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Předpisy o ochraně údajů při aplikaci a používání Twitteru

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a distribuovat takzvané tweety, tedy krátké zprávy omezené na 280 znaků. K těmto krátkým zprávám má přístup kdokoli, včetně lidí, kteří nejsou registrováni na Twitteru. Tweety se také zobrazují tzv. sledujícím příslušného uživatele. Sledující jsou ostatní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum pomocí hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozovatelem Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Twitteru (tlačítko Twitteru), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatel automaticky přinucen příslušnou komponentou Twitteru stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Twitteru z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitteru jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons . V rámci tohoto technického procesu je Twitter informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům šířit obsah těchto webových stránek, zviditelnit tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je uživatel současně přihlášen na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek uživatel navštěvuje pokaždé, když uživatel vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Twitter a přiřazeny k příslušnému účtu Facebook dotyčné osoby ze strany Twitteru. Pokud uživatel aktivuje jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na našich webových stránkách, budou takto předané údaje a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitteru uživatele a uloženy a zpracovány společností Twitter.

Twitter vždy obdrží prostřednictvím komponenty Twitteru informaci, že uživatel navštívil naše webové stránky, pokud je uživatel přihlášen na Twitteru současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda uživatel na komponentu Twitteru klikne, či nikoli. Pokud si uživatel nepřeje, aby tyto informace byly tímto způsobem předávány Twitteru, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Twitteru.

Platné předpisy o ochraně údajů Twitteru jsou k dispozici na https://twitter.com/privacy?lang=de .

21. Předpisy o ochraně údajů při aplikaci a používání Xingu

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti Xingu. Xing je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje spojit se se stávajícími obchodními kontakty a navázat nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou na Xing vytvořit osobní profil. Společnosti mohou například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat pracovní nabídky na Xingu.

Provozující společností Xing je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Xingu (plug-in Xingu), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky přinucen příslušnou komponentou Xingu stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Xingu z Xingu. Další informace o zásuvných modulech Xing naleznete na https://dev.xing.com/plugins . V rámci tohoto technického procesu je Xing informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je uživatel současně přihlášen na Xingu, Xing rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek uživatel navštěvuje pokaždé, když uživatel vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Xing a přiřazeny k příslušnému účtu Xing dotyčné osoby ze strany Xingu. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „Sdílet“, společnost Xing přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Xing uživatele a uloží tyto osobní údaje.

Xing vždy obdrží prostřednictvím komponenty Xingu informaci, že uživatel navštívil naše webové stránky, pokud je uživatel přihlášen na Xingu současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda uživatel na komponentu Xingu klikne, či nikoli. Pokud si uživatel nepřeje, aby tyto informace byly tímto způsobem předávány Xingu, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Xingu.

Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností Xing, které jsou dostupné na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Xing. Xing také zveřejnil upozornění na ochranu údajů pro tlačítko sdílení XING na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

22. Předpisy o ochraně údajů při aplikaci a používání YouTube

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu dostupné jak kompletní filmové a televizní pořady, tak hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta YouTube (plug-in YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií uživatele automaticky přinucen příslušnou komponentou YouTube stáhnout reprezentaci příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about/de/ V rámci tohoto technického procesu je Youtube informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je uživatel současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek uživatel navštěvuje, když je vyvolána podstránka obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a jsou přiřazeny k příslušnému účtu YouTube uživatele.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že uživatel ů navštívil naše webové stránky, pokud je uživatel přihlášen na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda uživatel klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud si uživatel nepřeje, aby tyto informace byly tímto způsobem předávány YouTube a Google, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

23. Způsob platby: předpisy o ochraně údajů pro PayPal jako způsob platby

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv.PayPal účtů, které představují virtuální soukromé nebo firemní účty. PayPal také nabízí možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nemá PayPal účet. PayPal účet je spravován přes emailovou adresu, proto zde není klasické číslo účtu. Služba PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo také přijímat platby. PayPal také přebírá funkce správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Evropskou provozní společností PayPal je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

Pokud uživatel při objednávání v našem internetovém obchodě zvolí jako platební možnost „PayPal“, budou údaje uživatele automaticky předány společnosti PayPal. Výběrem této možnosti platby uživatel souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Osobní údaje předávané společnosti PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování platby. Osobní údaje související s příslušnou objednávkou jsou dále vyžadovány pro zpracování kupní smlouvy.

Předávání údajů je určeno pro zpracování plateb a prevenci podvodů. Osoba odpovědná za zpracování předá osobní údaje společnosti PayPal, zejména pokud existuje oprávněný zájem na převodu. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a osobou odpovědnou za zpracování mohou být společností PayPal předány úvěrovým agenturám. Tento přenos je zaměřen na kontrolu identity a bonity.

PayPal může osobní údaje předat přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovány v objednávce.

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany PayPal kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Platné předpisy o ochraně údajů společnosti PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

24. Právní základ zpracování

Čl. 6, I, písmeno a GDPR je pro naši společnost právním základem pro operace zpracování, pro něž vyžadujeme souhlas pro určitý účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, jak je tomu například při operacích zpracování, které jsou jsou nezbytné pro poskytnutí dalších služeb nebo protiplnění, zakládá se zpracování na čl. 6, I, b DS-GVO. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro opatření přijatá před uzavřením smlouvy, například v případě poptávky po našich produktech či službách. Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, kvůli které je zpracování osobních údajů nutné, například plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6, I, písm. c DS-GVO. Ve vzácných případech by se zpracování osobních údajů mohlo stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů uživatele nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. Nakonec se mohou operace zpracování zakládat na čl. 6, I, písm. f DS-GVO. Na tomto právním základu se zakládají operace zpracování, na něž se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo někoho dalšího, a to v případě, že zájmy, základní práva a základní svobody subjektu nepřevažují. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je uživatel zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).

25. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I f GDPR, je naším oprávněným zájmem provozovat naše podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

26. Dobu, po kterou se budou osobní údaje uchovávat

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

27. Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost uživatele poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nutné, aby nám uživatel poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovávat. Uživatel je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu s uživatelem údajů nelze uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů uživatelem musí uživatel kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude uživatele v každém jednotlivém případě informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

28. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která provádí audity ochrany údajů , ve spolupráci s mediální advokátní kanceláří WILDE BEUGER SOLMECKE a zpracováno osobou odpovědnou za zpracování.

Stav prohlášení o ochraně údajů: 29.05.2018

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.