PDF-kataloger

Bladre katalog

Generelle købsbetingelser

 1. Tilbud og kontraktindgåelse
  1. Tilbud skal afgives gratis og uden nogen forpligtelse fra vores side.
  2. Vores ordrer er udelukkende baseret på vores købsbetingelser. Entreprenørens/leverandørens betingelser, der er i modstrid med eller afviger fra vores købsbetingelser, gælder kun, hvis vi udtrykkeligt anerkender dem skriftligt. Accept af leverancer er ikke en anerkendelse af entreprenørens/leverandørens leveringsbetingelser.
  3. Vores ordrer skal bekræftes af leverandøren senest en uge med en juridisk bindende underskrift, ellers er vi ikke længere bundet af ordren.
  4. Mundtlige aftaler og ændringer af kontrakter kræver vores skriftlige bekræftelse.
 2. Priser og betalingbetingelser
  1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er priserne fragtfrit til modtagelsen inklusive emballage. Emballagen returneres kun, hvis der er en særlig aftale. Endvidere gælder vores “Yderligere betingelser for transport, yder- og salgsemballage”.
  2. Medmindre andet er aftalt, betales: 30 dage med fradrag af 3% rabat eller 60 dage netto. Perioderne begynder fra fremvisning af faktura eller modtagelse af faktura af os, forudsat at varerne er leveret.
 3. Leveringsdatoer
  De aftalte leveringsdatoer skal overholdes. Så snart leverandøren får kendskab til forhold, der kan medføre forsinkelse, skal dette straks meddeles. Accepten af forsinkede leverancer indebærer ikke et afkald på vores erstatningskrav.
 4. Forsendelse og risikoovertagelse
  Leverandøren er ansvarlig for forsvarlig forsendelse og risikoen, indtil den ankommer til vores anlæg eller til det af os angivne modtagested.
 5. Garanti, ansvar for mangler
  Leverandøren er ansvarlig for, at leveringsgenstanden lever op til de lovmæssige og kontraktmæssige kvalitetskrav og de almindeligt anerkendte tekniske regler. De gældende krav til sikkerhedsteknologi, ulykkesforebyggelse, miljø- og arbejdssikkerhedsbestemmelser skal være opfyldt. Leverandørens ansvar for mangler påvirkes ikke af accept af leverancer, ydelser, modeller og prøver. Leverandøren skal på første anmodning holde os skadesløs for krav, der udspringer af producentansvar og produktansvarsloven, hvis årsagen til manglen ligger inden for leverandørens eller dennes underleverandørers ansvar. Medmindre andet er aftalt, er garantiperioden 24 måneder efter idriftsættelse eller brug af leverancen. I tilfælde af mangler kan vi efter eget skøn kræve udbedring eller ny levering for leverandørens regning. Ved forsinkelse af udbedring af manglen fra leverandørens side, eller hvis den efterfølgende forbedring på anden måde fejler, er vi blandt andet berettiget til at skaffe en erstatning for leverandørens regning. Leverandøren skal for egen regning tegne en passende ansvarsforsikring for skader, der opstår inden for hans ansvarsområde. Størrelsen af dækningen for hver skadebegivenhed skal bevises for os efter anmodning.
 6. Færdiggørelse og værktøjer
  1. Skemaer, modeller, værktøjer, tegninger, beregninger, databærere mv., som er fremstillet af leverandøren for at udføre ordren, bliver vores ejendom ved betaling af det aftalte vederlag, selvom de forbliver i leverandørens besiddelse. Værktøjerne/formene er til enhver tid frit tilgængelige for Wicke. Værktøjerne/formene må kun bruges til Wicke og Wicke CZ producerede varer. Leverandøren er ansvarlig for alle skader på værktøjet/formene, mens værktøjet/formene befinder sig hos leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for korrekt pleje og vedligeholdelse og skal sikre, at den til enhver tid er i produktionsklar stand. Værktøjet/formene skal være forsikret af leverandøren til genanskaffelsesprisen. Disse genstande, herunder dokumentationen, skal efter anmodning udleveres gratis til os.
  2. Vores produktionsdokumenter og værktøjer, som leveres til leverandøren, samt de dokumenter, som leverandøren har udarbejdet for ham i henhold til vores specifikationer, overlades kun til leverandøren til udførelsen af vores ordrer. De skal returneres efter kontraktens udløb. Vores tegningsdokumenter er underlagt copyright-beskyttelse i henhold til ISO 16016; Disse dokumenter må ikke gengives eller gøres tilgængelige for tredjeparter uden vores forudgående samtykke. De må ikke misbruges på anden måde af modtageren eller tredjeparter. Hvis dokumenter eller værktøjer bruges til andre ordrer eller videregives uden tilladelse, skal den skyldige leverandør betale os en kontraktmæssig bod svarende til salgsprisen for de varer, der er fremstillet med dem. Leverandøren er forpligtet til at videregive denne forpligtelse til de underleverandører, han har engageret.
 7. Ejendomsret og andre tredjemands rettigheder
  Leverandøren er forpligtet til at holde os skadesløs for krav, der måtte følge af krænkelse af ejendomsrettigheder og andre tredjemands rettigheder med hensyn til leverancen.
 8. Opfyldelse og jurisdiktion
  1. Udførelsesstedet er placeringen af vores virksomheds hovedkvarter.
  2. Værnetinget for alle tvister i forbindelse med denne kontrakt er den domstol, der er ansvarlig for vores virksomheds hovedkvarter. Vi kan dog også sagsøge på leverandørens hjemsted efter vores skøn.
 9. Generelle bestemmelser
  Tysk lov gælder udelukkende for alle juridiske forhold mellem os og leverandøren. Skulle en bestemmelse i disse handelsbetingelser eller i tillægsaftaler være eller blive ugyldig helt eller delvist, påvirker dette ikke gyldigheden af resten. I dette tilfælde gælder den retligt effektive regulering, der kommer tættest på formålet.

Bemærkning om køn

For at gøre teksterne lettere at læse er der valgt den maskuline form af personlige navneord. Dette indebærer på ingen måde forskelsbehandling af de andre køn. Alle køn kan føle sig lige meget berørt af indholdet.