Katalogy PDF

Flip Katalog

všeobecné obchodní podmínky

 1. Nabídka a uzavření smlouvy
  1. Nabídky je třeba předkládat zdarma a bez jakýchkoli závazků z naší strany.
  2. Naše objednávky jsou založeny výhradně na našich obchodních podmínkách. Jakékoli podmínky zhotovitele/dodavatele, které jsou v rozporu s našimi nákupními podmínkami nebo se od nich odchylují, platí pouze tehdy, pokud je výslovně písemně akceptujeme. Převzetí dodávek není potvrzením dodacích podmínek zhotovitele/dodavatele.
  3. Naše objednávky musí být dodavatelem potvrzeny nejpozději do jednoho týdne právně závazným způsobem, jinak již nejsme objednávkou vázáni.
  4. Ústní dohody a dodatky ke smlouvám vyžadují naše písemné potvrzení.
 2. Ceny a platební podmínky
  1. Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí ceny za dopravu do místa převzetí včetně obalu. Obal bude vrácen pouze v případě zvláštní dohody. Obal bude vrácen pouze v případě zvláštní dohody. Dále platí naše „Další podmínky pro přepravu, vnější a prodejní obaly“.
  2. Není-li dohodnuto jinak, platí se: 30 dnů po odečtení 3% slevy nebo 60 dnů netto. Lhůty začínají běžet od předložení faktury nebo od přijetí faktury od nás, pokud bylo zboží dodáno.
 3. Dodací lhůty
  Sjednané dodací lhůty je nutné dodržet. Jakmile se dodavatel dozví o okolnostech, které mohou vést ke zpoždění, musí o tom neprodleně informovat. Přijetí pozdních dodávek neznamená vzdání se našich nároků na náhradu.
 4. Odeslání a převzetí rizika
  Dodavatel je odpovědný za řádné odeslání zboží a přebírá riziko, dokud zboží nedorazí do našeho závodu nebo na námi určené místo příjmu.
 5. Záruka, odpovědnost za vady
  Dodavatel odpovídá za to, že předmět dodávky splňuje zákonné a smluvní požadavky na kvalitu a obecně uznávaná technická pravidla. Musí být splněny platné požadavky bezpečnostní techniky, prevence úrazů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Odpovědnost dodavatele za vady není převzetím dodávek, služeb, modelů a vzorků dotčena. Dodavatel nás na první požádání odškodní za nároky vyplývající z odpovědnosti výrobce a zákona o odpovědnosti za výrobek, pokud příčina vady spočívá v oblasti odpovědnosti dodavatele nebo jeho dodavatele. Pokud není dohodnuto jinak, je záruční doba 24 měsíců od uvedení do provozu nebo použití dodávky. V případě závad můžeme dle našeho uvážení požadovat nápravu nebo novou dodávku na náklady dodavatele. V případě prodlení s odstraněním vady dodavatelem nebo selže-li následné zlepšení jiným způsobem, jsme mimo jiné oprávněni obstarat na náklady dodavatele náhradu. Dodavatel musí na vlastní náklady uzavřít přiměřené pojištění odpovědnosti za škody vzniklé z oblasti jeho odpovědnosti. Výše krytí za každou škodní událost nám musí být na požádání prokázána.
 6. Dokončení a nástroje
  1. Formy, modely, nástroje, výkresy, výpočty, datové nosiče atd., které byly dodavatelem vyrobeny k realizaci zakázky, se po zaplacení sjednané odměny stávají naším majetkem, i když zůstávají ve vlastnictví dodavatele. Nástroje/formy jsou společnosti Wicke kdykoli volně k dispozici. Nástroje/formy lze používat pouze pro výrobu produktů Wicke a Wicke CZ. Po dobu, kdy nástroje/formy zůstávají v prostorách dodavatele, je dodavatel odpovědný za veškeré škody na nástrojích/formách. Dodavatel je odpovědný za řádnou péči a údržbu a musí zajistit, aby byl vždy připraven k výrobě. Nástroje/formy musí být pojištěny dodavatelem na cenu náhrady. Na požádání nám budou tyto předměty včetně dokumentace bezplatně předány.
  2. Naše výrobní dokumenty a pomůcky poskytnuté dodavateli, jakož i dokumenty, které pro něj dodavatel vyrobil podle našich specifikací, jsou dodavateli svěřeny pouze za účelem realizace našich zakázek. Po ukončení smlouvy musí být vráceny. Naše výkresové dokumenty podléhají ochraně autorských práv v souladu s ISO 16016; Tyto dokumenty nesmí být reprodukovány nebo zpřístupněny třetím stranám bez našeho předchozího souhlasu. Nesmí být příjemcem ani třetími osobami jinak zneužity. Pokud jsou doklady nebo pomůcky použity pro jiné zakázky nebo předány neoprávněně, je zaviněně jednající dodavatel povinen zaplatit nám smluvní pokutu ve výši prodejní ceny s nimi vyrobených položek. Dodavatel je povinen předat tento závazek subdodavatelům, které najal.
 7. Práva průmyslového vlastnictví a jiná práva třetích stran
  Dodavatel je povinen nás odškodnit za nároky, které mohou vzniknout v důsledku porušení práv průmyslového vlastnictví a jiných práv třetích stran v souvislosti s dodávkou.
 8. Místo plnění a soudní příslušnost
  1. Místem plnění je sídlo naší společnosti.
  2. Místem příslušnosti pro všechny spory v souvislosti s touto smlouvou je soud příslušný podle našeho sídla. Můžeme se však také rozhodnout podat žalobu v místě podnikání dodavatele.
 9. Obecná ustanovení
  Na všechny právní vztahy mezi námi a dodavatelem se vztahuje výhradně německé právo. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek nebo doplňkových dohod bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V tomto případě platí právně účinná úprava, která se nejvíce blíží zamýšlenému účelu.

Poznámka k pohlaví

Z důvodu lepší čitelnosti textů byl zvolen mužský tvar osobních jmen. To v žádném případě neznamená diskriminaci ostatních pohlaví. Všechny pohlaví se mohou cítit obsahem stejně osloveny.