PDF catalogi

Scroll catalogus

Algemene inkoopvoorwaarden

 1. Aanbod en afsluiting van de overeenkomst
  1. Offertes zijn kosteloos en zonder verplichting voor ons.
  2. Onze bestellingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze inkoopvoorwaarden. Tegenstrijdige of van onze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtnemer/leverancier gelden slechts indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. De aanvaarding van leveringen is geen aanvaarding van leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer/leverancier.
  3. Onze bestellingen moeten door de leverancier uiterlijk binnen een week met een juridisch bindende handtekening worden bevestigd, anders zijn wij niet langer gebonden aan de bestelling.
  4. Mondelinge overeenkomsten en wijzigingen van overeenkomsten dienen schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. Voor zover niets afwijkends uitdrukkelijk is overeengekomen, gelden de prijzen franco ontvangstplaats, inclusief verpakking. Het retourneren van de verpakking gebeurt alleen bij een speciale overeenkomst. Verder gelden onze “Aanvullende voorwaarden voor transport-, om- en verkoopverpakkingen”.
  2. 2. De betaling geschiedt, voor zover niet anders is overeengekomen: 30 dagen minus 3% korting of 60 dagen netto. De termijnen gaan in na overlegging van de factuur of ontvangst van de factuur door ons, op voorwaarde dat de goederen geleverd zijn.
 3. Leveringsdata
  De overeengekomen leveringsdata moeten absoluut worden nageleefd. Zodra de leverancier op de hoogte is van omstandigheden die een vertraging tot gevolg kunnen hebben, dient dit onmiddellijk te worden gemeld. De aanvaarding van te late leveringen houdt geen afstand van onze aanspraken op vergoeding in.
 4. Verzending en risico
  De leverancier is verantwoordelijk voor een correcte verzending en het risico tot aan de aankomst in onze fabriek of de door ons aangewezen ontvangende instantie.
 5. Garantie, aansprakelijkheid voor gebreken
  De leverancier is ervoor verantwoordelijk dat het geleverde object voldoet aan de wettelijke en contractuele kwaliteitseisen, evenals aan de algemeen aanvaarde regels van de techniek. Aan de op dat moment geldende eisen van de veiligheidstechniek, de ongevallenpreventie-, milieu- en arbeidsveiligheidsvoorschriften moet worden voldaan. Door afname van leveringen, prestaties, monsters en monsters wordt de aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken niet aangetast. De leverancier vrijwaart ons op eerste verzoek van claims uit hoofde van producentenaansprakelijkheid en de productaansprakelijkheidswet, indien de oorzaak van het defect onder de verantwoordelijkheid van de leverancier of diens toeleverancier valt. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de garantietermijn 24 maanden na ingebruikname of gebruik van de levering. Wij kunnen bij gebreken naar onze keuze herstel of nieuwe levering ten laste van de leverancier verlangen. In geval van vertraging bij het verhelpen van gebreken door de leverancier of andere mislukking van de reparatie, hebben wij onder andere het recht om vervanging op kosten van de leverancier te verkrijgen. De leverancier dient voor schade die uit zijn verantwoordelijkheidsgebied voortvloeit op zijn kosten een toereikende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De hoogte van de dekking per schadegebeurtenis moet ons op verzoek worden aangetoond.
 6. Afwerking en hulpmiddelen
  1. Vormen, modellen, gereedschappen, tekeningen, berekeningen, gegevensdragers, enz., die voor de uitvoering van de bestelling door de leverancier zijn vervaardigd, gaan door betaling van de overeengekomen vergoeding over in ons eigendom, ook als ze in het bezit van de leverancier blijven. De gereedschappen/vormen zijn te allen tijde vrij beschikbaar voor Wicke. Uit de gereedschappen/vormen mag uitsluitend voor de firma Wicke en Fa. Wicke CZ worden geproduceerd. Tijdens de verblijfsduur van de gereedschappen/matrijzen in het huis van de toeleveranciers is de leverancier aansprakelijk voor alle schade aan de gereedschappen/matrijzen. De leverancier is verantwoordelijk voor de juiste verzorging en onderhoud en moet te allen tijde zorgen voor een productiegeschikte staat. De gereedschappen/matrijzen moeten door de toeleverancier tegen de vervangprijs worden verzekerd. Op verzoek moeten deze artikelen, inclusief de documentatie, kosteloos aan ons worden overhandigd.
  2. Onze aan de leverancier ter beschikking gestelde productiedocumenten en hulpmiddelen, evenals de door de leverancier volgens onze gegevens voor hem vervaardigde documenten, zijn uitsluitend aan de leverancier toevertrouwd voor de uitvoering van onze opdrachten. Ze moeten na beëindiging van het contract worden geretourneerd. Onze inschrijvingsdocumenten vallen onder het auteursrecht volgens ISO 16016; zonder onze voorafgaande toestemming mogen deze documenten niet worden verveelvoudigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Ze mogen ook niet op een andere manier worden misbruikt door de ontvanger of derden. Worden documenten of hulpmiddelen voor andere opdrachten gebruikt of onterecht doorgegeven, dan moet de schuldig handelende leverancier een contractuele boete ter hoogte van de verkoopprijs van de daarmee vervaardigde artikelen aan ons betalen. De leverancier is verplicht deze binding door te geven aan de door hem ingeschakelde onder leveranciers.
 7. Beschermingsrechten en andere rechten van derden
  De leverancier is verplicht om ons te vrijwaren tegen claims die kunnen voortvloeien uit de schending van eigendomsrechten en andere rechten van derden met betrekking tot de levering.
 8. Bevoegde rechtbanken
  1. Plaats van uitvoering is de plaats van ons hoofdkantoor.
  2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is de rechtbank die bevoegd is voor onze maatschappelijke zetel. Wij kunnen echter ook naar eigen keuze een klacht indienen bij de maatschappelijke zetel van de leverancier.
 9. Algemene bepalingen
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de leverancier is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of in aanvullende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid voor het overige hierdoor niet aangetast. In dat geval is de wettelijke regeling die het dichtst bij het nagestreefde doel ligt, van toepassing.

Geslachtsnotitie

Voor een betere leesbaarheid van de teksten is gekozen voor de mannelijke vorm van de zelfstandige naamwoorden. Dit impliceert geenszins discriminatie van de andere geslachten. Alle geslachten kunnen zich door de inhoud evenzeer aangesproken voelen.